Benoemingsbrief pastoor T.T. Tjepkema

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 09-01-2018

CORNELIS FRANCISCUS MARIA VAN DEN HOUT

DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE HEILIGE STOEL

BISSCHOP VAN GRONINGEN-LEEUWARDEN

Aan onze geliefde broeder in Christus,

de zeereerwaarde heer drs. T.T. TJEPKEMA,

priester van ons bisdom,

vrede in de Heer!

 

De Kerk van Christus is geroepen het evangelie met woord en daad te verkondigen en zodoende niet alleen God alle eer te brengen, maar evenzeer het welzijn van de mensen te dienen. De parochie is de plaats waar de christengelovigen te midden van de samenleving waar ze deel vanuit maken, tot gemeenschap met Christus zijn geroepen en gezamenlijk hun gemeenschappelijke zending waarmaken. Iedere parochie mag rekenen op de pastorale zorg van een pastoor als eigen herder, opdat het Woord van God volop mag klinken, de sacramenten kunnen worden gevierd en in goede verbondenheid al het nodige omwille van komende Rijk Gods kan worden gedaan.

Nu de parochies H. Willibrordus te Coevorden, H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek, H. Nico/aas te Schoonebeek, H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer en O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen zijn gefuseerd tot de nieuwe Parochie Immanuel moet er ook een pastoor benoemd worden die de pastorale zorg over deze parochie zal dragen.

Krachtens can. 523 van het kerkelijk wetboek benoem ik u met ingang van 1januari 2018 tot pastoor van voornoemde parochie met alle rechten en plichten zoals die aan het pastoorsambt zijn verbonden; aan uw benoeming als parochievicaris komt terzelfder tijd en op eervolle wijze een einde.

Ik draag u op om de gelovigen van de u toevertrouwde parochie te leiden en te helpen door hen het Woord van God te verkondigen en de sacramenten toe te dienen (cf. cc. 528-530). U zult dit doen in collegiale samenwerking met de andere leden van het pastoraal team, het parochiebestuur, de parochiële caritasinstelling, de locatieraden en andere actieve parochianen. Tevens vraag ik u goed contact te onderhouden met de regiovicaris en de andere pastorale beroepskrachten in het bisdom.

Van de kerkrechtelijk voorgeschreven installatie tot pastoor bent u gedispenseerd, met inachtneming van c. 527 § 2 van het kerkelijk wetboek.

Van harte wens ik u veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van uw pastorale werk.

Gegeven te Groningen, onder nummer P13-2017-018-JG, onze handtekening en het zegel, op 21 december 2017,

 

+ mgr.  dr. C.F.M. van den Hout,                                                                              dr. W.G. Geelen C.R.L.,

bisschop van Groningen-Leeuwarden                                                                       kanselier


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS