Caritas en Diaconie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 10-06-2023

Beste mensen, 

Op 24 mei ontvingen de parochies in Nederland een brief van de Nederlandse bisschoppen “ter bemoediging van allen die vanuit parochies bezig zijn met caritas en diaconie”. Deze Pinksterbrief is bestemd voor pastores en alle parochianen die zich inzetten voor de medemens. 

Caritas en Diaconie zijn voor veel mensen, zo merk ik in mijn pastorale werk, wat onduidelijke begrippen. Veel mensen hebben een vaag idee wat caritas en/of diaconie betekenen. Juist nu de bisschoppen deze mooie Pinksterbrief sturen en wij als pastoraal team al een tijdje nadenken over de plaats van diaconie en caritas in onze parochie, een mooie aanleiding om beide begrippen wat te verduidelijken. 

Caritas is het Latijnse woord voor liefde/naastenliefde. En het Griekse woord voor dienstbaarheid is diaconie. Diaconie vloeit voort uit caritas. Dus dienstbaarheid uit naastenliefde. Voor christenen zijn diaconie en caritas kernopdrachten voor het dagelijkse leven. We horen Jezus zeggen in het Evangelie volgens Matteüs: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25:40). Met andere woorden het helpen van de ander is een opdracht aan iedere gedoopte. Ieder mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. De een is niet meer of minder dan de ander. Iedere mens heeft waardigheid en moet daarom waardig behandeld worden. 

In veel parochies wordt veel tijd en energie besteed aan goed verzorgde liturgische vieringen. De liturgie is het meest zichtbaar en hoorbaar in onze kerk; wekelijks spannen vele parochianen zich in om de (weekend-) vieringen mogelijk te maken. De deuren gaan open, klokken luiden, koorleden zingen, er zijn assistenten in de liturgie, sommige vieringen worden uitgezonden. En als een viering –om wat voor reden dan ook- niet door zou gaan dan valt dat op.  

Bij diaconie en caritas is dat –in mijn beleving- een beetje anders. Vele parochianen zetten zich, op persoonlijke titel, in als mantelzorger of als vrijwilliger voor bijvoorbeeld zorginstellingen of de Voedselbank, of helpen vluchtelingen. Sommige mensen zijn actief in kerkelijke werkgroepen zoals de VOM (Vrede, Ontwikkeling, Missie) en de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Maar dit goede werk gebeurt meestal in stilte. Zo moet het ook zijn, lezen we in de Bijbel. Jezus zegt in het Matteüs Evangelie “Als u goed voor iemand bent houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw Vader ziet wat er in het verborgene gebeurt”(Mt 6:3). Maar caritas en diaconie kunnen in onze parochie beslist versterkt worden.

We willen de bekendheid van de PCI vergroten en de plek van de PCI versterken. Juist in deze tijd van veel stille armoede kan de Kerk meer doen. De komende tijd zult u meer horen van/over de VOM en de PCI. Goed doen is een even belangrijke pijler van ons christelijk leven als Hem dienen in de liturgie.  Diaken Niek Nijhuis     


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS