Katholieke steun gevraagd voor het Nationaal Holocaust Museum

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 03-06-2018

Aan alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in de bisdommen van de Nederlandse Kerkprovincie

Utrecht, 10 april 2018

Broeders en zusters,

"Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren." Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland.

Steeds minder mensen hebben nog persoonlijke herinneringen aan de tragedie die zich tussen 1940-1945 in ons land en daarbuiten heeft voorgedaan. Des te belangrijker worden de plaatsen van herinnering waar in woord en beeld de verhalen verteld blijven worden aan komende generaties. We merkten dat ook tijdens de reis van Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Krakau (2016), waarbij ook een bezoek aan Auschwitz of Dachau op het programma stond.

In Amsterdam is een Nationaal Holocaust Museum in oprichting om de vervolging, transportatie en moord op onze Joodse landgenoten te blijven gedenken. Het doel is vanaf 2019 daadwerkelijk te beginnen met verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum.

Om in onze samenleving een groter draagvlak te creëren voor de benodigde financiën is een Raad van Ambassadeurs gevormd. De R.-K. Bisschoppenconferentie van Nederland steunt de realisatie van dit museum; ondergetekende heeft zitting genomen in de genoemde Raad. Wij willen er als R.-K. Kerk van Nederland aan bijdragen dat de herinnering aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft. Om te helpen voorkomen dat een misdaad als de Holocaust (Hebreeuws: sjoa ) opnieuw gebeurt.

Wij zijn het als Kerk de Joodse gemeenschap ook verschuldigd. Eeuwenlang immers hebben christenen zich schuldig gemaakt aan Jodenhaat en bijgedragen aan een klimaat waarin de Holocaust mogelijk werd. Tijdens het 'Mea Culpa' dat de H. Paus Johannes Paulus Il in het Heilig Jaar 2000 uitsprak, bad hij: "God, onze Vader, U heeft Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om Uw Naam onder de  mensen  te  brengen.  Wij hebben  diep verdriet over de houding  van diegenen  die Uw zonen en dochters in de loop van de  geschiedenis hebben laten lijden. Wij vragen U om  vergiffenis en  willen  ons ervoor inzetten dat er waarachtige broederlijkheid heerst met het Volk van het Verbond."

Ook zijn we het verschuldigd aan de katholieken - parochianen, priesters en religieuzen - die tijdens de Tweede Wereldoorlog  met gevaar voor eigen leven Joden bij zich thuis hebben laten onderduiken of helpen onderduiken en die zich hebben ingezet voor het verzet. Ook noemen wij de Nederlandse bisschoppen, die zich onder leiding van de

aartsbisscho p van Utrecht, mgr. dr. Jan de Jong tijdens de bezett ing meermalen publiekelijk hebben uitgesproken.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie wil de katholieke steun voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting graag bevorderen. Als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom breng ik bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit initiatief middels deze brief onder uw aandacht.

Meer informatie over de doelstellingen en de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum alsook het rekeningnummer waarnaar een financiële bijdrage kan worden overgemaakt, vindt u op de website van het museum :

  https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aan-het-nationaal-holocaust-museum

Hartelijk dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts,

Bisschop-referent voor Kerk en Jodendom
Hulpbisschop van Utrecht


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS