Parochiekerkhof

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 07-03-2022

R.K. BEGRAAFPLAATS STEENWIJKSMOER

Hoofdweg 32  -  7741 PR  Coevorden  -  Tel. 0524-51.22.87 / 06-11340568

Augustus 2021

Het strooiveld is rechtsachter op de begraafplaats gerealiseerd. Er staat een hek omheen en er zal in het voorjaar van 2022 wilde bloemen gezaaid worden. Ook zal er in de loop van 2022 een monument bij komen.

Juni 2018

Op het kerkhof wordt volop gewerkt. Voor de Mariagrot is een nieuw plateau gemaakt. Het oude plateau was verzakt en nodig aan vervanging toe. Er zijn twee nieuwe grafstenen geplaatst. Dit betreft de graven die in het najaar geruimd zijn door een miscommunicatie binnen een familie. We hopen dat een en ander naar tevredenheid is opgelost.

Dit jaar zal er een strooiveld aangelegd worden waar de as van onze dierbare medeparochianen desgewenst uitgestrooid kan worden. Dit strooiveld zal een mooi afgebakend stuk gazon worden op het kerkhof.

 

December 2017

Voortgang begraafplaats Steenwijksmoer

Zoals u wellicht heeft gezien, is er weer van alles gebeurd op het kerkhof te Steenwijksmoer. Het kinderpark is ingezaaid met gras en ook hier is er een begin gemaakt met het verlengen van grafrechten. Tevens zijn er witte bordjes geplaatst met de tekst  ‘Grafrecht verlopen’ .

Bent u rechthebbende, familie of bekende, geef dan even naam en adres van het desbetreffende graf door aan de persoon belast met de begraafplaatsadministratie, te vinden op de achterzijde van het Franciscuscontact of onder het kopje werkgroepen op deze website.

Op maandag 9 oktober zijn er in vak 2 weer een aantal graven geruimd.

Waarom ruimen?

Omdat het kerkhof vol begon te raken had de kerk twee opties, het uitbreiden van het kerkhof met het ernaast gelegen perceel grasland, of het ruimen van graven waarvan de desbetreffende familie afstand doet.

Gezien de te hoge kosten is er in de parochievergadering van 2015 voor het laatste gekozen en is er voor het eerst geruimd in het najaar van 2016 in vak 2. Medio 2015 werd er een begin gemaakt met het inventariseren van graven en grafrechten. Hierna zijn rechthebbenden, indien het grafrecht was verlopen, aangeschreven. 

Rechthebbenden hebben namens de betrokken familie de keuze kunnen maken om het grafrecht met 10 jaar te verlengen of het graf te laten ruimen. Behoorlijk wat rechthebbenden hadden inmiddels namens de betreffende familie(s)  aangegeven dat het grafrecht niet zou worden verlengd en dus kon worden geruimd.

Om zorg te dragen dat er niet te veel  lege plekken op het kerkhof ontstaan, wordt er stapsgewijs geruimd. Dat wil dus zeggen dat er jaarlijks een aantal graven worden geruimd.  De graven, waarvan nu het grafrecht is vervallen aan de kerk, zullen dus de komende jaren worden geruimd.

In vak 4 kunnen nog een aantal nieuwe graven geplaatst worden, daarna zal er verder worden gegaan in de eerste rij van vak 2, waar al een groot aantal graven zijn geruimd. Op deze manier zal het kerkhof blijven vernieuwen en zijn de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden.

Tevens vragen wij nog een aantal vrijwilligers die ons op de maandag morgen willen helpen bij het onderhoud van het kerkhof en rondom de kerk. Alleen met de hulp van vrijwilligers kunnen we de prijzen van graf rechten zo laag mogelijk houden.

Het bestuur van de Franciscuskerk  bedankt  de parochianen voor de getoonde medewerking en hoopt ook in de toekomst op uw steun, zodat de prachtige kerk en begraafplaats in ons dorp mogen blijven bestaan.

Het bestuur.

 

September 2016

Voortgang begraafplaats Steenwijksmoer

Vanaf 1 juni 2015 staan er bij een aantal graven in de vakken 1 en 2 bordjes met de tekst, ‘Grafrecht verlopen’. Deze bordjes staan er voor de periode van één jaar en zijn er geplaatst omdat er geen contactpersoon voor het desbetreffende graf bij het kerkbestuur bekend is en tevens omdat het grafrecht verlopen is.

Omdat de periode van één jaar per 1 juni 2016 verlopen is en er zich dan niemand heeft gemeld, vervalt het grafrecht per die datum aan de kerk. Dit wil niet zeggen dat de graven direct geruimd gaan worden.

Eerst wordt er bij deze graven een blauw paaltje geplaatst voor een periode van drie maanden, om eventuele familie of bezoekers van de begraafplaats te informeren dat van deze graven per 1 september 2016 het grafmonument wordt verwijderd en de grafplek wordt ingezaaid met gras. Deze graven blijven vervolgens onaangeroerd tot het moment dat er geen andere plek meer aanwezig is.

Wanneer zich het moment voordoet dat de grafplek opnieuw in gebruik wordt genomen, zal het graf met gepaste eer door een bedrijf worden geruimd en worden de eventuele stoffelijke resten overgebracht naar het verzamelgraf dat onlangs is geplaatst op de begraafplaats. Alle gegevens blijven aanwezig in het digitale register van de begraafplaats.

Tevens gaat per 1 juni 2016 een periode van één jaar in (tot 1 juni 2017) voor de vakken 3, 4 en 5 (het kindervak). Ook hier zullen voor deze periode weer een aantal bordjes worden geplaatst.

Ziet u als bezoeker een bordje staan en kent u familie van de overledene(n), laat het dan even weten door te bellen naar

06-11340568 of meld dit op woensdagmorgen bij de inloop (van 9:00 tot 11:30 uur).

Al een behoorlijk aantal rechthebbenden van graven heeft het afgelopen jaar de grafrechten verlengd en betaald voor een periode van 10 jaar. Tevens heeft er ook een aantal namens de familie schriftelijk aangegeven de grafrechten te beëindigen. Hiervoor onze hartelijke dank, want alleen met uw medewerking kunnen we het kerkhof goed en betaalbaar blijven onderhouden.

Het bestuur

 

 

 

Maart 2016                                            

Begin 2015 is er een start gemaakt met het digitaliseren van de gegevens van graven op de begraafplaats. Momenteel is alles volledig gedigitaliseerd en krijgt het parochiebestuur meer inzicht in het administratieve beheer.

Om klaar te zijn voor de toekomst, hebben we tijdens de vorige parochievergadering met elkaar afgesproken om een begin te maken met het aanschrijven van rechthebbenden of contactpersonen van graven die ouder zijn dan 30 jaar en dus verlengd dienen te worden.

Voor de vakken 1 en 2 zijn de rechthebbenden van de graven waarvan het grafrecht is verlopen aangeschreven, zodat men een keuze kan maken om te verlengen met 10 jaar of de grafrechten te beëindigen.

Op deze manier komt er weer ruimte voor nieuwe graven en raakt het kerkhof niet in een verval.

Mocht iemand een overzicht ontvangen van graven waarvan de rechten zijn verlopen, maar zijn die niet bij u bekend, stuur het dan toch terug met eventuele informatie van de juiste familie of andere informatie die voor ons belangrijk zijn.

Ook kunt u natuurlijk contact met mij opnemen op het telefoonnummer dat vermeld staat op de achterzijde van de parochieagenda, of gewoon langs komen in de Inloop naast de kerk op woensdagmorgen van 9:00 tot 11.30 uur.

Tevens zijn er een aantal graven waarvan geen rechthebbenden of contactpersonen bekend zijn.

Bij deze graven zijn bordjes geplaatst, die er voor een wettelijke periode van 1 jaar moeten staan, zodat de desbetreffende familie voldoende tijd heeft om te reageren.

Deze periode loopt van 1 juni 2015 tot 1 juni 2016.

Indien er na deze periode geen reactie op is gekomen, vervalt het grafrecht aan de kerk.

Geeft men aan om het grafrecht te verlengen, dan ontvangt men een nota voor het voldoen van de grafrechten, gevolgd door een grafakte.

Bij beëindiging van de grafrechten ontvangt men een brief, waarin de rechthebbende namens de familie toestemming verleend tot het verwijderen van het graf.

Hierna heeft de rechthebbende nog 3 maanden de tijd om, indien men het op prijs stelt, het grafmonument op te halen.

Op deze wijze voldoen we aan het door het Bisdom vastgestelde reglement en de wettelijke bepalingen voor begraafplaatsen.

Over een paar maanden, wordt er een begin gemaakt met het aanschrijven van de rechthebbenden van graven in de vakken 3 en 4 en het kindervak 5.

Hiervoor geldt de periode van 1 juni 2016 tot 1 juni 2017.

Zoals het er nu uitziet, verloopt alles voorspoedig en wordt op deze manier de begraafplaats zeker gesteld voor de toekomst, waarin er door hergebruik van grafplaatsen en onderhoud van de begraafplaats meer kosten op ons af komen.

Nog dit jaar zal er een verzamelgraf worden geplaatst, waarin de stoffelijke resten van graven die worden geruimd met gepaste eer een laatste rustplaats kunnen vinden.

Verder wil ik u het volgende niet onthouden.

Door het digitaliseren van alle grafgegevens, is het mogelijk een historisch overzicht te genereren over het aantal begravingen inclusief de gemiddelde leeftijd van overlijden vanaf 1932.

 

Periode                     Aantal begravingen                       Gemiddelde leeftijd

1932 tot 1940                                   40                                           51

1940 tot 1950                                   53                                           45       (oorlogsperiode)

1950 tot 1960                                   33                                           53

1960 tot 1970                                   77                                           64

1970 tot 1980                                   91                                           63

1980 tot 1990                                   96                                           73

1990 tot 2000                                   116                                        71

2000 tot 2010                                   96                                           75

2010 tot 2016                                   51                                           80

 

U ziet dus dat, ondanks dat we soms vroegtijdig afscheid moeten nemen van onze dierbaren de gemiddelde leeftijd van overlijden stijgt met een gemiddeld percentage van ruim 4,5 procent per 10 jaar.

Ik hoop dat u op deze manier inzicht heeft gekregen over de wijze zoals we als bestuur op dit moment het beheer van de begraafplaats voeren.

Mocht u echter nog vragen hebben, kom voor een persoonlijk gesprek gewoon even langs op de woensdagmorgen in de Inloop naast de kerk.

 

Joost Melenhorst, secretariaat kerkhof


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS