Immanuel nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 01-03-2019

Van de Immanuelbestuurstafel

U leest nu voor het eerst wat er zoal wordt besproken aan de bestuurstafel van Immanuel. Wij willen u hiermee op de hoogte houden van wat er zoal in de parochie speelt.

Naast andere mededelingen die we vanuit het bestuur in het verleden hebben geplaatst, willen we u nu ook op deze manier regelmatig informeren.

Hieronder volgt puntsgewijs de besproken onderwerpen:

 • In de pastorie van Nieuw-Schoonebeek wordt nu het Pastoor Janning Museum gehuisvest. In de gezinsviering van Palmpasen is de sleuteloverdracht geweest met aansluitend een feestelijk samenzijn.
 • De bouw van de Inloop in Steenwijksmoer verloopt voorspoedig.
 • Voor Coevorden is de aanvraag van zonnepanelen goedgekeurd. Daarnaast heeft Coevorden zich aangemeld voor een energiescan. We zijn benieuwd naar de uitkomst hiervan.
 • Schoonebeek heeft de verwerking van asbest in het kerkgebouw in kaart gebracht.
 • Het proces van geoormerkte schenkingen wordt nu door de locatieraden op een eenduidige wijze; middels een Immanuel-formulier verwerkt.
 • De begroting en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd.
 • Alle werknemers zijn ondergebracht bij een pensioenfonds.
 • De verwerking van het logo op de parochiebladen is in behandeling.
 • De privacywet AVG heeft zijn aandacht.
 • De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn door een aantal locatieraden ingevuld. Omdat de RI&E toch wel vragen oproept, willen we ons hier verder in verdiepen en bespreken met de locatieraden.
 • Op 23 september a.s. zal er een thema-avond Immanuel met de locatieraden in het Antoniusgebouw worden gehouden.
 • De ledenadministratie is nu ondergebracht in het nieuwe systeem DocBase.
 • Er is op 14 maart jl. een eerste gezamenlijke beheerdersoverleg begraafplaatsen geweest. Daar zijn belangrijke knelpunten besproken. Aan de oplossingen hiervan wordt gewerkt.
 • We zijn erg verheugd dat we Marcel van Rijt als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Hiermee zijn alle plekken namens de locaties volledig ingevuld!

Ada Görtz, bestuurslid Personeel & Communicatie

 

VAKANTIE PASTORES

Dit jaar zal diaken Frans Wielens in de maand juli vakantie houden en pastoor Tjitze Tjepkema in de maand augustus. Beide pastores zijn meer dan dankbaar dat zij zich ook in de vakantieperiode gedragen weten door de inzet van vele vrijwilligers.

 

 

 

 

A. UITLEG NIEUW LOGO

Op zaterdag 2 februari 2019 is het nieuwe logo van onze parochie bekend gemaakt. Hier volgt een korte uitleg. Immanuel betekent ‘God met ons’. Immanuel is de naam van een koningszoon die beloofd wordt in het boek Jesaja. Ook in het evangelie van Mattheüs wordt over Immanuel gesproken waar het gaat over de geboorte van Jezus. Immanuel brengt ons in de zogenaamde ´Kerstkring´ die duurt vanaf de eerste Advent tot en met Driekoningen en de Doop des Heren en doorgetrokken kan worden tot het feest van de Opdracht des Heren, Maria Lichtmis.

De datum van dit feest is 2 februari, precies veertig dagen na Kerstmis en daarmee veertig dagen na de geboorte van Jezus. Volgens het evangelie van Lukas wordt Jezus op deze dag door de Maria en de Jozef naar de tempel in Jeruzalem gebracht waar zij de oude Simeon en de bejaarde Hanna ontmoeten. Simeon profeteert dat door dit Kind ‘een licht over de volken’ zal opgaan. 2 februari kan in de loop van de tijd steeds meer de dag worden waarop vijf katholieke geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe vieren één Immanuelparochie te zijn.

Jezus is volgens de oude Simeon gekomen tot ‘val of opstanding van velen’, ‘tot een teken dat weersproken wordt’. Het rode kruis helemaal links in het logo verwijst daarnaar. In het logo zijn vijf vijfpuntige sterren te zien. Sterren associëren we met Kerstmis, de wijzen uit het oosten en daarmee met de Kerstkring. Vijfpuntige sterren zijn ook te zien in de vlag van de provincie Drenthe. In het logo verwijzen de sterren naar de vijf geloofsgemeenschappen binnen de Immanuelparochie. De sterren zijn min of meer horizontaal geordend, omdat onze geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe langs de (horizontale) grens met Duitsland gelegen zijn. Kortom, in het logo is de plek van iedere ster topografisch of geografisch bepaald. Helemaal rechts (in het oosten) Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen, in het midden Schoonebeek, en helemaal links (in het westen) Steenwijksmoer en Coevorden.

De sterren zijn geel gekleurd omdat het de roeping van de gelovigen is om als sterren licht in de duisternis te verspreiden. Jezus zegt niet alleen van zichzelf: ‘Ik ben het licht der wereld’, Hij zegt ook tot zijn leerlingen; ‘Jullie zijn het licht der wereld’. Met enige (vrome) fantasie kunnen in de vijf sterren ook de hoofdpersonen van het evangelie van Maria Lichtmis (Maria, Jozef, Jezus, Simeon en Hanna) worden herkend.

De streep onder de naam Immanuel is blauw gekleurd. Blauw kan verwijzen naar de kleur van de hemel waaraan de sterren schijnen. Blauw kan ook verwijzen naar de kleur van (doop)water dat ons verbindt. Water dat te vinden is in de beek die van Nieuw-Schoonebeek in het oosten langs de grens via Schoonebeek richting Coevorden in het westen stroomt en zo de vijf geloofsgemeenschappen met elkaar verbindt.

 

B. TARIEVEN KERKELIJKE DIENSTEN 2019:

In de vergadering van het parochiebestuur op 17 december 2018 zijn de tarieven voor de kerkelijke diensten vastgesteld voor het jaar 2019. Het bestuur heeft besloten om de tarieven niet te verhogen en de tarieven te blijven koppelen aan de hoogte van de vrijwillige kerkbijdrage die u jaarlijks betaalt. Uitgangspunt voor parochianen van 18 jaar en ouder is een vrijwillige (!) kerkbijdrage van € 75,-- per jaar, per persoon. Als u het volledige bedrag van € 75,-- (of meer) aan kerkbijdrage per jaar betaalt, betaalt u het basistarief van een door de kerk verleende dienst. Een (eventuele) verhoging wordt bepaald naar rato van het bedrag dat u jaarlijks per persoon betaalt aan kerkbijdrage. Betaalt u bijvoorbeeld de helft van de kerkbijdrage (€ 37,50) dan krijgt u 50% verhoging.

Heeft u ervoor gekozen om jaarlijks financieel niets bij te dragen en wel gebruik te maken van kerkelijke diensten, dan betaalt u het dubbele bedrag. Onderstaand vindt u de tarieven voor de kerkelijke diensten, met daarnaast de verhoging volgens bovenstaand voorbeeld:                                       

                                                           Basis 100%              150 %               200%

Heilig Doopsel (inclusief doopkaars)            €  35,--        €  52,50                 €  70,--    

Bijdrage Communie Catechese                   €  25,--        €  37,50                 €  50,--

Bijdrage Vormselcatechese                         €  25,--        €  37,50                  €  50,--

Huwelijk (incl. koor-dirigent-organist,

huwelijkskaars en bijbel)                             € 400,--           € 600,--             € 800,--   

Uitvaart (incl. koor-dirigent-

organist en avondwake)                              € 400,--         € 600,--              € 800,--

Gebedsdienst in aula of crematorium         € 400,--          € 600,--              € 800,-- 

Begeleiding naar crematorium                    € 100,--          € 150,--              € 200,--     

Alleen avondwake                                      € 175,--           € 262,50            € 350,--

     

* De misintenties blijven ongeacht de kerkbijdrage € 5,--

Bovenstaande tarieven kunt u ook vinden op onze website www.immanuelparochie.nl. Daar zijn ook de tarieven van de begraafplaatsen te vinden. De tarieven van de katholieke begraafplaatsen zijn - zowel wat de graven als de urnenmuur betreft - veel lager dan de tarieven die de gemeente Emmen en Coevorden hanteren bij de gemeentelijke begraafplaatsen. Tenslotte wijzen wij er graag op dat op alle vier begraafplaatsen (Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Coevorden en Steenwijksmoer) openstaan voor alle parochianen van de Immanuelparochie, ongeacht de plaatselijke geloofsgemeenschap waartoe zij behoren. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer Sjef Hermans (penningmeester Immanuel), bij de budgethouders of bij één van de leden van het parochiebestuur.

C. TERUGLIK 2018

Nadat de fusie op 1 januari 2018 officieel is ingegaan, zijn we als nieuw bestuur nu ruim een jaar verder. We hebben ons gericht op datgene wat er binnen de vijf geloofsgemeenschappen speelt. Door een plezierige onderlinge samenwerking hopen we verder naar elkaar toe te groeien. De projectgroep voor de fusie had gelukkig al heel wat zaken voorbereid. We hebben ondertussen deze voorbereidingen kunnen toetsen aan de praktijk en waar nodig bijgesteld.

Op het gebied van financiën is inmiddels geregeld dat de afzonderlijke bankrekeningen en verzekeringen met de daarbij behorende bevoegdheden zijn ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van de Immanuel-parochie. Regelmatig is er een overleg tussen onze penningmeester en de budgethouders van de vijf geloofsgemeenschappen om de financiële zaken optimaal op elkaar af te stemmen. Er is een begroting voor 2019 met een meerjarenbegroting 2020-2022 opgesteld. Tenslotte is de financiële administratie ondergebracht in de module Exact, die nu door alle geloofsgemeenschappen wordt gebruikt.

Op het gebied van gebouwen en bezittingen is er o.a. voor gezorgd dat de verhuur van de pastorie in Nieuw-Schoonebeek geregeld wordt. Verder vond er het afgelopen jaar nieuwbouw plaats. Tot stand zijn gekomen het ‘Sint-Antoniusgebouw’ in Coevorden en de nieuwe ‘Inloop’ te Steenwijksmoer. Waar nodig werd voor machtigingen gezorgd. Ook bij het onderhoud, het plaatsen van glas-in-loodramen en het onderhoud of vervangen van een verwarmingsketel werd meegedacht en advies gegeven.

Met het oog op duidelijke verhoudingen binnen het bestuur en de locatieraden, en om de onderlinge communicatie te bevorderen is in het afgelopen jaar het Huishoudelijk reglement definitief vastgesteld. Dat gebeurde ook met het Reglement Begraafplaatsen. Dit reglement kan op de website www.immanuelparochie.nl worden ingezien en is ook in de vorm van een boekje verkrijgbaar bij de parochieadministraties. De bestaande tarieven zijn gehandhaafd. De website van de Immanuelparochie is na de fusie aangepast aan de nieuwe situatie. In alle communicatie wordt rekening gehouden met de herziene privacywet (AVG). De Immanuelparochie heeft als werkgeefster een aantal arbeidscontracten opgesteld, die conform zijn aan de Burgerlijke Wet en de regelgeving van het Bisdom.

Tenslotte is er een pastoraal beleidsplan geformuleerd waarbij we de diverse lokale geloofsgemeenschappen maximaal recht willen doen en tegelijkertijd naar onderlinge verbinding streven. Vorig jaar was dat te bespeuren bij de gezamenlijke vieringen van de fusie en het vijfentwintigjarig jubileum van diaken Wielens. Gezamenlijke activiteiten als de Vastenwandeling in Weiteveen, de jaarlijkse bedevaart en Mariavespers worden voortgezet. Op uitnodigingen van andere kerken en maatschappelijke organisaties zijn we steeds ingegaan.

Onze geloofsgemeenschappen zullen in de toekomst kleiner en compacter worden maar hopelijk tegelijkertijd zich meer openstellen naar buiten en vitaler worden. Van deze visie is veel terug te zien in het nieuwe logo van de Immanuelparochie, dat op 2 februari jl. tijdens de viering op Maria Lichtmis in de kapel van Sint-Franciscus te Coevorden is gepresenteerd.

In 2019 hopen we met goede moed op de ingeslagen weg verder te gaan en onze samenwerking binnen de geloofsgemeenschappen verder te versterken.

Parochiebestuur

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS