De afkorting 'VOM' staat voor Vrede - Ontwikkeling - Missie 

De VOM Immanuel heeft leden uit de 5 geloofsgemeenschappen van de Immanuelparochie.
Meer informatie over de VOM Immanuel vindt u in de flyer.

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk.

Tijdens de Vastenactie is het motto: Even minderen voor een ander.
Tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte
om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen.
Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik.
Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke kerk in Nederland.
Ook dit jaar zal de VOM-groep Immanuel
de Vastenactie verzorgen in de Immanuelparochie.

Van Aswoensdag tot Eerste Paasdag duurt de Veertigdagentijd.
Een tijd van bezinning en wat soberder leven.
Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht
te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken.
Wilt u deze vastenperiode minderen voor een ander?
Door bijvoorbeeld een dagje geen vlees te eten,
de auto te laten staan of de televisie uit te laten?
Doneer dan uw besparing aan de Vastenactie van de Immanuelparochie.

In onze Immanuelparochie hebben we al jaren onze eigen goede doelen naast de projecten van de Vastenactie.
In het verleden hebben we projecten van de Stichting Bebo en de stichting Omwana Uganda gesteund;
deze projecten steunen we dit jaar niet meer omdat de stichtingen zijn opgeheven.
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk welke projecten we gaan steunen met de opbrengst van de Vastenactie 2022.
Er worden gesprekken gevoerd om te kijken of we een of twee ‘nieuwe’ stichtingen kunnen koppelen aan de Vastenactie binnen de Immanuelparochie.
De volgende, inmiddels bij iedereen bekende, stichtingen blijven we in elk geval steunen :

Stichting Ananda Bhavan
De stichting Ananda Bhavan, van Clara en Piet van der Schoof, werkt samen met de Medische Missiezusters aan projecten in Noord-India.

Stichting Bennie Helpt Gambia. U ook?
In Coevorden en omstreken een bekende stichting, opgericht door Bennie Ahlers uit Coevorden.
Sinds 2003 is er contact tussen Coevordenaren en mensen in Gambia.

Stichting Suwa Setha
Deze stichting werkt nauw samen met de Stichting S2T aan een aantal projecten in Shri Lanka,
‘Suwa Setha’ betekent ‘Gezondheid en Geluk’.
De doelstelling van de stichting is hulp te geven  aan kinderen zodat zij de mogelijkheid krijgen
een eigen toekomst op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van anderen.
Het is een kleine particuliere organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers:
de familie de Groot uit Schoonebeek is nauw betrokken bij deze stichting.

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken.
Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.
Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land.
Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen.
Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit.
Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet,
omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren.
Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.
Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen.
Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat.
Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.  
Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.  

 

Ook nu kunt u uw bijdrage voor de Vastenactie nog overmaken naar het IBAN van de Immanuelparochie – NL 04 RABO 0309 1736 12

 

 

 

 

 

De VOM-groep Immanuel heeft tevens gekozen voor onderstaande projecten die inmiddels bij u bekend zijn:

 Stichting Ananda Bhavan
De Stichting Ananda Bhavan, van Clara en Piet van der Schoof, werkt samen met de Medische Missiezusters aan projecten in Noord-India.
Voor het nieuwste project in Patna, Bihar, wil de stichting gaan bijdragen aan de aanschaf van 20 bedden voor de intensive care, 10 monitoren en 2 ventilatoren voor beademing. Nummer 4 in de rij is: de Stichting Ananda Bhavan, van Clara en Piet van der Schoof, deze stichting werkt samen met de Medische Missiezusters aan twee projecten voor Adivasi in India. De zusters coördineren de gezondheidszorg in 63 dorpen in Jharkand, in het noordoosten van het land. Er zijn echter  maar weinig gezondheidscentra ingericht, waar de zusters kleine medische ingrepen kunnen verrichten. De zusters behandelen zelf vaak beten die door slangen, honden en schorpioenen zijn toegebracht. Zij verlenen hulp bij bevallingen en zorgen voor moeder en pasgeborene. Ook vangen zij slachtoffers van verkeersongevallen op en mensen die een suïcidepoging gedaan hebben. Voor meer specialistische behandelingen is het noodzakelijk om patiënten naar ver gelegen ziekenhuizen over te brengen. De overheid spant zich in om de gezondheidszorg op een hoger peil te brengen, maar sluit daarbij onvoldoende aan bij de behoeften zoals die onder de bevolking leven. De zusters helpen jongeren door ze financieel te ondersteunen zodat ze een opleiding tot verpleegkundige kunnen volgen. Ook maken ze het financieel mogelijk dat ambulances kunnen blijven rijden; de zusters zorgen voor het onderhoud van de ambulance, de patiënten en hun familie dragen bij in de kosten van brandstof. Door de gedeelde verantwoording wordt gewerkt aan de bewustwording van de bevolking dat ze worden gesteund maar dat ze zelf ook hun steentje moeten bijdragen.

Stichting Bennie Helpt Gambia. U ook?
Het 4e  project voor de Vastenactie in de Immanuelparochie is Bennie Helpt Gambia, U ook?; in Coevorden en omstreken een bekende, in het oosten van de Immanuelparochie is deze stichting minder bekend.
Sinds 2003 is er contact tussen Coevordenaren en mensen in Gambia. En wat begon als een voetbalvakantie is uitgegroeid tot een langlopende relatie waarbij al meerdere projecten zijn opgestart op het gebied van onderwijs en gezondheid. In het begin gaf Bennie Ahlers namens de stichting spreekbeurten door heel Nederland, hierdoor groeide de belangstelling voor de projecten in Gambia. Men wilde de projecten steunen met geld en goederen; in 2004 werd de eerste container met goederen verstuurd. Inmiddels is in Coevorden een magazijn van waaruit alle ingebrachte goederen worden uitgezocht, nagekeken en verpakt.  Het gaat om medische artikelen, kleding, audio en computers. Een voorbeeld van een gezamenlijk project is de nieuwbouw van een kraamkliniek in Brikama. Hier komen vrouwen uit een grote regio voor de bevalling en nazorg. Door de kliniek is de kindersterfte sterk gedaald. Ook ondersteunt de stichting op andere plaatsen in Gambia gezondheidscentra met medische artikelen in allerlei vormen. Tevens wordt er soms eenmalig hulp geboden aan zeer uiteenlopende projecten. De stichting ‘Bennie Helpt Gambia, U ook?’, is lid van VSG (Verenigde Stichtingen Gambia), om ervaringen te delen en van elkaar te leren omdat samenwerken werkt. Bennie Helpt Gambia, U ook?

Stichting Suwa Setha - Nederland
Dit jaar hebben we ervoor gekozen een stichting toe te voegen; het is de Stichting Suwa Setha. De stichting SSN is in 1983 opgericht en helpt kinderen,
voornamelijk in Shri Lanka, op weg naar een betere toekomst. ‘Suwa Setha’ betekent ‘Gezondheid en Geluk’.
Het is een kleine particuliere organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers, zowel in Nederland als bij de projecten die worden ondersteund. De doelstelling van de stichting is hulp te geven  aan kinderen zodat zij de mogelijkheid krijgen een eigen toekomst op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van anderen.

 

Hongerdoeken 
De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later werden ze beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’. Midden jaren zeventig werd door Misereor (Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie) een actuele betekenis gegeven aan de hongerdoek door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit thema’s die hen aanspreken. Elk jaar wordt een ander thema gekozen, de maker van de hongerdoek komt telkens uit een ander werelddeel zodat we kennis kunnen maken met beelden en symbolen uit verschillende delen van de wereld.  

Aan het begin van de Vastentijd wordt door de VOM-groep Immanuel in elke kerk een hongerdoek opgehangen. De hongerdoeken, gemaakt in verschillende werelddelen, vertellen elk hun eigen verhaal door symbolen en beelden uit het Zuiden. 

De geschiedenis van de hongerdoek
Al bijna veertig jaar worden voor de vastentijd zogenaamde honger-doeken gemaakt. De hongerdoek gaat terug op een oud, middel-eeuws gebruik. Het werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat stond symbool voor de uitbanning van de mens uit het paradijs. Het had ook te maken met de opvatting van de middel-eeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later werden ze beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

De levenskring - René Tchebetschou  - Kameroen

De Kameroenese kunstenaar liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika.
Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

Onze Vader die in de hemel zijt…
Hemel en aarde vormen voor de Afrikanen een kosmische eenheid.
God is overal.
Op het doek zie je zijn gezicht in de oranje maskers en
Jezus zie je midden tussen de mensen, herkenbaar aan zijn oranje kleding.

Uw rijk kome, uw wil geschiede…
Christus is bij mensen als zij samenkomen om te eten,
midden boven. Iedereen krijgt haar of zijn deel, ook het kind, ook de dieren.

Geef ons heden ons dagelijks brood…
Mensen werken en zwoegen voor hun dagelijks brood.
Ze zaaien, oogsten en bereiden het voedsel, Ze worden geboren en ze sterven.

Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in beproeving…
De volheid van het leven wordt bedreigd, zoals op het doek aan weerskanten te zien is.
Door ziekte, corruptie, drankmisbruik en uitbuiting; en door de vervreemding die vanbuiten komt .

Maar verlos ons van het kwade… Het leven, speelt zich af binnen de kring van God en de voorouders.
Zij beschermen mensen tegen het kwade als Jezus in het midden van de Afrikaanse levenskring staat.

Zeg niet Onze Vader

Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel, als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd,
als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet uw rijk kome,
als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet uw wil geschiede,
als je geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet voor het brood van vandaag,
als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden,
als je in wrok leeft met familie of buren.
Bid niet voor een leven zonder beproeving,
als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad,
als je niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet amen en zo zij het,
als je dit gebed niet ter harte neemt.

Tsjaad

 

Bijbelse vrouwen - Lucy D’Souza - India

De Indiase artieste liet zich in dit doek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie. De mediterende, in zichzelf gekeerde vrouw in de graankorrel nodigt ons uit tot een reis naar binnen, tot inkeer in onszelf om de kracht op te doen voor de reis naar buiten, naar armen, onderdrukten en naamlozen. De bijbeltekst hierbij is Lc. 13,21 en Joh. 12,24

Met de klok mee vanaf linksboven. Allereerst Mirjam, de profetes en zuster van Mozes; water halen is voor vrouwen in India dagelijkse arbeid. De Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua die de pasgeboren joodse jongetjes redden ondanks een bevel van farao; in India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven daarom jong. De vreemdelinge Ruth die met haar schoonmoeder aren raapt om te overleven; in de dagelijkse strijd om het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen. Maria en Elisabet; de machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. De boom van de machtigen is geveld en uit de tronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot. De vrouw uit Kanaän, geen joodse, vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Steeds meer vrouwen in India komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving. Maria Magdalena bij het graf; zij is de eerste getuige van zijn verrijzenis. Ondanks alle problemen blijven vrouwen in India getuigen van het leven.

Jij bent bijzonder
Jij vrouw, jij bent bijzonder.
Ieder van ons is apart, beeld van God.
Niemand is zoals jij.
Want jij, vrouw, jij bent de uitverkorene
in het oog van God.
Zo zijn wij allen kinderen van God,
Gods schepping.
Dalit-vrouw uit India

 

Naar een nieuwe wereld  Adolfo Pérez Esquivel

De Argentijnse kunstenaar vindt zijn inspiratie bij mensen als Ghandi en Martin Luther King: de geweldloze strijd voor een goede en rechtvaardige zaak. De aanleiding van deze hongerdoek is de herdenking in 1992 van de ‘ontdekking’ van Amerika in 1492, afgebeeld rechtsboven. Voor de oorspronkelijke bewoners heeft dat weinig geluk gebracht. Ze werden onderworpen, van mensen tot dingen gemaakt, tot slaven van de blanke overheersers. Hun eeuwenoude cultuur beeldde Esquivel midden boven af: de poort van de zon in Bolivia, Machu Picchu in Peru, de piramides van de Azteken en Maya’s in Midden Amerika. De gouden zon is voor de indianen het beeld van God, tegen van hoop en toekomst. Links op het hongerdoek schildert hij het minder mooie heden: krottenwijken, vervuilende industrieën, verstedelijking en onderdrukking door de politie van straatkinderen, werklozen en andere armen. Maar er is ook hoop. Vooraan op het doek zien we de opgestane Christus. Met hem trekken op landloze boeren die op zoek zijn naar het van hen afgenomen land, verdwenen kinderen, de vermoorde leider van de rubbertappers

in Brazilië Chico Mendes, en de Guatemalteekse katechist Vincente Menchu, de vader van Rigoberta, eveneens vermoord. Ook Bisschop Romero zien we, de ‘dwaze moeders’ uit Argentinië, maar ook de Indiaanse leider Tupac Amaru, onthoofd door de Spanjaarden, en de legendarische Braziliaanse slavenleider Zumbi. Samen met vele anderen die hun leven hebben gegeven is Jezus op weg naar een nieuwe wereld. Ze vragen ons met hen mee te gaan!

Ze hebben je gedood
Ze hebben je gedood en ons niet gezegd,
waar ze je lichaam begroeven.
Maar sindsdien is heel ons land jouw graf;
en in ieder stukje grond
waarin je lichaam niet aanwezig is
ben jij opgestaan!
Ze dachten je te doden,
ze dachten je te begraven,
maar het was zaaien, wat ze deden.
Grafschrift voor een vrijheidsstrijder

De vreemdeling in ons midden - Azariah Mbatha,

Deze hongerdoek - een linosnede - is vervaardigd door Azariah Mbatha, een Zuid-Afrikaan. Hij heeft aan den lijve ervaren wat het is, om in angst te moeten leven, vreemdeling te zijn, je te moeten aanpassen. Aan de hand van Bijbelverhalen en gebeurtenissen uit Afrika en Europa beeldt hij de harde werkelijkheid van vreemdelingen en vluchtelingen uit. Maar hij verliest daarbij niet uit het oog, dat het ook anders kan, dat er ergens in de wereld ook een gastvrije plek is om te wonen. Zo wil hij ons uitdagen om stil te staan bij de oorzaken waarom mensen huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten. En hoe wij hen - helaas - vaak ontvangen en met hen omgaan. In het centrum van de doek is het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers afgebeeld. Het staat er in drie lagen: onderaan zien we de leerlingen met ‘de vreemdeling’ op weg naar Emmaüs, middenin openbaart Jezus zich aan hen als ze aan tafel zitten en boven verdwijnt hij uit hun gezicht, terwijl zij terugkeren naar Jeruzalem. Bovenaan links treffen we Abraham en Lot aan die met hun families en vee Ur van de Chaldeeën verlieten om naar het beloofde land Kanaän te trekken. Bovenaan rechts zien we Mozes met de stenen tafelen op weg naar farao en daaronder leidt hij zijn volk weg uit Egypte. Onder deze twee Bijbelse taferelen heeft de kunstenaar het leven in Afrika afgebeeld. Velen zijn op de vlucht voor oorlog of op zoek naar een beter leven: van het platteland naar de stad, van het ene land naar het andere, van Afrika naar Europa. Ze staan aan onze poort, worden in kampen opgeborgen en ook als ongewenste vreemdeling het land uitgezet.

Ik klop aan jouw deur
Ik klop aan jouw deur,
ik klop aan jouw hart,
voor een bed en een warme plek,
maar je laat me niet binnen.
Broer, open je deur!
Waarom vraag je me steeds,
of ik uit Afrika kom, uit Amerika,
uit Azië en niet uit Europa?
Zus, open je deur!
Broer, open je deur, zus, open je hart!
Ook ik ben een mens,
met een lichaam, met een ziel.
Een mens zoals jij!
René Philombe, Kameroen

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS