Uit de vergadering van de locatieraad - 10 oktober 2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 31-10-2018

Deze vergadering werd bijgewoond door het voltallige bestuur van de Immanuelparochie. De vergadering verliep in een goede verstandhouding en ontspannen sfeer.

  • De locatieraad heeft contact opgenomen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over mogelijke subsidie voor het restaureren van de muur rondom de kerk en de pastorietuin.
  • De locatieraad besluit, dat de vergaderingen volgend jaar weer om de vijf weken zullen plaats vinden op de dinsdag i.p.v. de woensdag i.v.m. de werkzaamheden van enkele leden.
  • Het Immanuelbestuur verlangt uitgebreide informatie over de zonnepanelen, alvorens het bestuur en het bisdom hieraan goedkeuring geven: technische informatie over de besparing en plaatsing en uitleg over de reden waarom de raad deze panelen wil aanbrengen.
  • De locatieraad vraagt het bestuur de bijdrage van Coevorden aan de Immanuelparochie (dateert van 2011) te heroverwegen: wij dragen nu meer dan de helft van de kosten bij aan Immanuel. Mede omdat wij veel ‘slapende’ leden hebben (zij staan wel ingeschreven in de parochie maar betalen geen kerkbijdrage), is de locatieraad van mening dat de verdeelsleutel heroverwogen moet worden.
  • De locatieraad is van mening dat het erg wennen is aan de nieuwe werkwijze, waarin eerst veel zaken aan het bestuur van Immanuel gevraagd moeten worden. Voorheen kon er slagvaardiger gehandeld worden.
  • In de vergadering van november worden de begroting en het rapport van Monumentenwacht besproken.
  • Het einde van de bouw van het Antoniusgebouw komt in zicht. De afgelopen maand is er door vrijwilligers veel werk verricht. Binnenkort worden het plafond aangebracht, de vloerbedekking gelegd en de keuken geplaatst. Daarna volgt de afwerking. De stoelen en tafels worden besteld.
  • De datum van de officiële opening zal binnenkort vastgesteld worden, maar die zal in verband met de komende feestdagen waarschijnlijk uitgesteld worden tot januari 2019. Mogelijk zal de ingebruikname eerder plaatsvinden.
  • Twee leden van de locatieraad zijn in januari niet meer herkiesbaar. Voor de secretaris is al een opvolger gevonden, maar voor het andere lid nog niet.

Bent u bereid ook een bijdrage te leveren aan het besturen van onze actieve geloofsgemeenschap en aan het beheer van het kerkgebouw door plaats te nemen in de locatieraad, dan zou dat erg fijn zijn! De locatieraad vergadert ongeveer tien keer per jaar en de vergaderingen nemen geen hele avond in beslag. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij secretaris Marian Stroeve, tel. 0524-512284.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS