Gespreksavonden vitaliteit en gebouwenbeleid

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 24-02-2023

Van 18 tot 27 januari heeft het parochiebestuur in de 5 kerken van onze parochie
gespreksavonden georganiseerd waarvoor parochianen persoonlijk per brief zijn uitgenodigd.
Er werd een presentatie gehouden over de vitaliteit van onze Immanuelparochie.

Inleiding pastoor Buit
Pastoor Buit heet allen van harte welkom en bedankt de aanwezigen voor het gehoor geven aan de uitnodiging.
De pastoor schetst de situatie van afnemende betrokkenheid bij de kerk te midden van een samenleving
waarin grote veranderingen gaande zijn. De betrokkenheid bij de kerk neemt af en de vergrijzing neemt snel toe.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat leden van de R.-K. Kerk het belangrijk vinden
om ook in de toekomst op een waardige manier de liturgie te kunnen vieren
en vanuit de Kerk te kunnen blijven ‘omzien naar elkaar’.
Parochianen zijn bezorgd, de bisschop deelt die zorgen.
De eerste stap was de fusie van parochies,
wij zijn in 2018 gefuseerd tot de Immanuelparochie.

Ook in onze parochie zien we de neergaande tendens maar het is nodig dit te onderbouwen met cijfers.
Voor deze klus is vanuit de geloofsgemeenschappen een projectgroep samengesteld,
elke geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd in de projectgroep:

 • Harry Schepers-NS,
 • Ronald van Veen-W,
 • René Wittendorp-S,
 • Henk Oortmann-C,
 • Herman van der Veen-St.

Kengetallen vanaf 2010 zijn in kaart gebracht en daarin is een trend naar de toekomst te zien.
De gespreksavonden zijn bedoeld om de resultaten van de projectgroep te delen met de aanwezigen
om daarna samen van gedachten te wisselen en na te denken in oplossingen.
De pastoor opent de avond met een gebed tot de H. Geest en geeft het woord aan de projectgroep.

Presentatie
In elke geloofsgemeenschap wordt de presentatie verzorgd door ‘eigen’ afgevaardigde.
Per geloofsgemeenschap is onder andere gekeken naar de betrokkenheid van de parochianen
èn de staat van de gebouwen met de daarbij behorende kosten.
Door naar het verleden te kijken willen we een lijn uitzetten voor de toekomst en
komen tot een gebouwenbeleid dat door het bisdom wordt gevraagd.

De afgevaardigde van de geloofsgemeenschap in de projectgroep presenteert
via een PowerPointpresentatie de resultaten van het onderzoek.
De presentatie is een samenvatting van het rapport dat de projectgroep op
5 februari 2023 formeel aan het bestuur heeft overhandigd.
De presentatie is de afronding van de eerste fase.

In het rapport is opgenomen:

 • Aantal parochianen in verhouding tot aantal inwoners
 • R.K.-basisschoolleerlingen
 • Kerkbezoek
 • Sacramenten
 • Vrijwilligers
 • Financiën
 • Gebouwenbeheer
 • Energieverbruik

Het rapport is voor iedereen toegankelijk en hier te lezen. 

Het gebouwenbeleid komt in de volgende 3 fasen tot stand,
per fase is een andere partij verantwoordelijk voor de invulling:

 1. De oriënterende fase door de projectgroep: In december 2022 zijn de verzamelde kengetallen in kaart gebracht en in een rapport opgenomen. Er is onder andere gekeken naar het aantal parochianen, het kerkbezoek, de toegediende sacramenten en de financiële situatie. Gegevens zijn verzameld over een periode van 10 jaar, zodat er op grond van statistiek een trend zichtbaar wordt. Met een samenvatting van deze gegevens zijn we op de gespreksavonden met de parochianen in gesprek gegaan om te horen wat er leeft.
 2. Het conceptbeleidsplan door het parochiebestuur: Begin februari 2023 overhandigt de projectgroep het rapport aan het parochiebestuur.  Het bestuur gaat het rapport bestuderen en neemt de opmerkingen/wensen van de parochianen uit de eerste fase mee. Er wordt gekeken naar haalbaarheid en daarna volgt verder overleg met de locatiebestuurders en parochianen. Hierna stelt het bestuur een gebouwenbeleidsplan op en legt plan begin juli 2023 voor aan het bisdom.
 3. Het definitieve gebouwenbeleidsplan door het bisdom: Na de zomer van 2023 neemt het Bisdom een besluit. Zij willen zich verzekerd zien van een gedegen en verantwoord proces om zodoende een door parochianen gedragen besluit te kunnen nemen.

Reacties/opmerkingen na de presentatie:

De gespreksavonden zijn goed bezocht: NS – 50; W – 53; S – 37; C – 80; St - 41.
Een terugkerende vraag was hoe we jongeren en jonge gezinnen (meer) kunnen betrekken bij de kerk.
Een oudere parochiaan zegt: “ Het blijkt dat wij, de oudere generatie,
het geloof niet voldoende hebben kunnen doorgeven aan de volgende generatie.”

Ook werd opgemerkt dat de scholen niet of nauwelijks iets doen met de R.-K. identiteit,
de wens is dat de rol van pastores in scholen groter wordt.
Op veel R.-K. basisscholen in onze parochie zijn de katholieke leerlingen in de minderheid.
Scholen bepalen zelf hoe ze hun identiteit uitdragen, pastores hebben hier geen invloed op.
Parochianen gaven aan hoe dierbaar hun kerk voor hen is; de geschiedenis speelt hierbij een belangrijke rol.

Gevraagd werd naar de financiële situatie van de parochie.
Op dit moment is de parochie financieel gezond maar de begroting voor de komende jaren staat onder druk.
Aan locatieraden is gevraagd kritisch te kijken naar de begroting
om in de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren.

In de avonden kwam meermaals de vraag naar voren:
Hoe kunnen we in woord en daad de neerwaartse trend keren
om ook in de toekomst ons geloof te kunnen vieren in onze kerken
met de mensen en de middelen die we hiervoor nodig hebben.
Suggesties en ideeën om meer (jonge) mensen bij onze geloofsgemeenschappen te betrekken zijn meer dan welkom.
U kunt daarvoor contact opnemen met de pastores, mensen van het parochiebestuur
maar natuurlijk ook met de leden van uw eigen locatieraad.

De bezoekers hebben allen een papieren versie van de getoonde presentatie ontvangen
en kunnen (evt. anoniem) het reactieformulier invullen maar ook meenemen om het later in de vullen.

We nemen uw reacties, uitgesproken op de gespreksavonden of doorgegeven
via de reactieformulieren, mee naar de tweede fase.
In deze fase willen we in de maand mei met de locatieraden
en parochianen in gesprek om tot een weloverwogen voorstel te komen.
In juni zal het bestuur het gebouwenbeleid voorgeleggen aan het bisdom.

Na de zomer zal het bisdom een definitief besluit nemen.
Dit wordt dan het gebouwenbeleid waar we tot 2030 naar toe zullen werken.

We willen eenieder uitnodigen al dan niet uitgewerkte ideeën en
suggesties waarmee we de vitaliteit van onze parochie kunnen vergroten
door te geven aan de pastores of het parochiebestuur.

Met vriendelijke groet,
het Parochiebestuur

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS