Aanscherpen corona maatregelen

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-12-2021

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 1 december besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie.

 • Er worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. Alle doordeweekse avondvieringen worden verplaatst naar 10.00 uur ’s morgens, zie rooster.
 • Alle vieringen op Kerstavond 24 december komen te vervallen.
 • Alle andere kerkelijke bijeenkomsten als vergaderingen, repetities of catechesebijeenkomsten na 17.00 komen uur te vervallen.
 • Alle parochiezalen zullen na 17.00 uur gesloten zijn.
 • In verband met een beperkte capaciteit aan zitplaatsen op anderhalve meter dient u zich van te voren aan te melden via de bekende mailadressen en telefoonnummers.
 • Vóór woensdag via een mail of briefje met naam, adres, tel. nr. of mailadres of telefonisch aanmelden op woensdag tussen 9.00 en 15.00 uur.
 •  Handen desinfecteren.
 • De an­der­halve meter afstand maatregel is reeds opnieuw inge­voerd in onze kerken.
 • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de kerk is verplicht, dus niet als je zit. Ook als u ter Communie gaat dient u een mondkapje te dragen.
 • Goede ventilatie in de gebouwen. Hierdoor zal de temperatuur in de kerk lager zijn. Houdt hier rekening mee met uw kleding keuze.
 • Zingen met een beperkt aantal zangers. Koorle­den moeten net als de andere aanwe­zigen onderling tenminste an­der­halve meter afstand hou­den.
 • De intentieboeken achter in de kerk worden (tijdelijk) niet meer gebruikt.
 • De gaven in de collecte kunnen gegeven worden in de collecteschalen/mandjes achter in de kerk.
 • Er is geen koffiedrinken na de vieringen.
 • Thuis blijven bij klachten.

Respectvolle omgang
De bis­schop­pen hebben eer­der al ie­der­een opge­roe­pen om zich te laten vaccineren.
Tege­lijk willen zij aan alle gelo­vi­gen, gevacci­neerd en niet-gevacci­neerd, vragen om respect­vol met elkaar om te blijven gaan.
De bis­schop­pen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwillig­heid van alle betrok­ke­nen in de pa­ro­chies,
waar­on­der vele vrij­wil­li­gers die helpen bij het implemen­te­ren van de voor­zorgs­maat­re­ge­len.
Zij zijn dank­baar voor deze inzet en hopen en bid­den
dat een ge­za­men­lijke in­span­ning de beoogde effecten zal hebben
ten behoeve van de ge­zond­heid van alle mensen en
met name de meest kwets­ba­re mensen in onze samen­le­ving.

 ‘Overwint het kwade door het goede.’ (Rom. 12:21)

Het parochiebestuur en het pastoresteam


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS