Maandag 14 september - thema-avond met parochiebestuur en de vijf locatieraden – Beleidsplan

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-10-2020

Tijdens onze jaarlijkse thema-avond, 14 september jl.,
hebben we gepraat over het nieuwe beleidsplan van het bisdom Groningen-Leeuwarden:
“Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof – God present blijven stellen.
Dit beleidsplan is bedoeld om ons te helpen invulling te geven aan de vraag:
hoe willen we de komende tien jaar kerk zijn?

De avond begon met een gezamenlijke maaltijd.
Dankzij het prachtige weer konden we samen eten in de tuin van de pastoor.
Ook het overleg in kleine groepjes kon in de tuin plaatsvinden.

Zoals u weet werken wij vanuit het motto “maximaal lokaal”.
We hebben vorig jaar al geconstateerd dat we als geloofsgemeenschappen vanuit
de pijlers: “klein, compact, vitaal en open” naar elkaar toegroeien.
De afzonderlijke geloofsgemeenschappen zijn “klein en compact”, en 
dat maakt dat we snel en effectief kunnen handelen.
We blijven “vitaal” door “open” met elkaar samen te werken,
zodat we van elkaar kunnen leren en steun aan elkaar hebben.
We werken op alle beleidsterreinen al goed samen.
We kennen elkaar steeds beter en leren van elkaar;
dat is de groei die we doormaken!

Ons geloof is een gave van God en tegelijk een opgave.
We mogen het geloof bewaren en doorgeven.
In woord en daad de Rooms Katholieke identiteit meer uitdragen,
zodat we binnen de steeds toenemende secularisatie een anker kunnen zijn in de samenleving.
Het nieuwe beleid biedt hiervoor handvaten in de vorm van zes thema’s. 
Deze thema’s staan in de laatste alinea schuingedrukt genoemd.

Voordat we met elkaar in gesprek gingen hebben we eerst naar een filmpje gekeken
genaamd “Lead India – The Tree” (zie ook facebookpagina van pastoor Tjepkema).
Het filmpje laat verkeerschaos in een drukke Indiase stad zien,
veroorzaakt door een stortbui en een omgevallen boomstam.
Deze omgevallen boom zorgt dat alles stil staat.
De mensen ergeren zich en leunen machteloos achterover totdat een jongetje verschijnt.
Hij begint in zijn eentje aan de boomstam te duwen.
Andere kinderen zien hem duwen en gaan helpen.
Dan komen ook de volwassenen in beweging.
Met vereende krachten lukt het de boomstam te verwijderen.
Eenieder die heeft meegeholpen is zichtbaar verheugd en viert feest.
Het verkeer komt weer op gang en iedereen kan weer op weg naar zijn bestemming.

Na het filmpje zijn we in groepjes uiteengegaan om per groep één van
de zes beleidsthema’s te bespreken, aan de hand van de volgende vragen:
- Hoe doen we het nu?
- Wat zouden we graag willen?
- Wat hebben we daarvoor nodig?
Als uitgangspunten van goede samenwerking op bestuurlijk niveau werden
“Vrijheid in verbondenheid’ en ‘Persoonlijke betrokkenheid” genoemd.
De vraag werd gesteld op welke manieren we
als geloofsgemeenschap blijvend contact met parochianen kunnen opbouwen
en hen meer te betrekken bij de kerk.
Goede contacten en samenwerking met basisscholen wordt als heel belangrijk ervaren. 
Ook werd meer kennis van het geloof als belangrijk punt genoemd.
De ‘Katholieke Alpha-cursus’ en ‘Rondje lezingen van de zondag’
worden al meerdere jaren met succes aangeboden.

Tenslotte constateerden we in de centrale terugkoppeling
dat de symboliek uit het filmpje heel goed naar de zes beleidsthema’s vertaald kan worden:

 1. De kracht van de Kerk
  In het jongentje zien we het Kind van Bethlehem, de Man van Nazareth, de Zoon van God, zomaar uit het niets om ons te helpen en te redden,
 2. Leren geloven, gelovend leren
  Jezus Christus leert ons ondanks onmacht en ellende in beweging te komen, ons in te spannen en gezamenlijk met Hem problemen op te lossen.
 3. Eucharistie vieren op zondag! En verder?
  Wij vieren met Hem en door Hem en in Hem dankbaar onze verlossing uit vastgelopen situaties.
 4. Caritas en diaconie
  Hij leert ons elkaar te helpen en te dienen.
 5. Structuren in de nieuwe parochie
  Er ontstaan spontaan en organisch liefdevolle structuren van samenwerking tussen mensen.
 6. Financiering en gebouwen
  Het verkeer komt weer op gang, mensen kunnen aan het werk, er wordt weer geld verdiend, de economie kan weer draaien. Ook voor onze parochie en geloofsgemeenschappen is het van belang financieel gezond te zijn en te blijven. Dat is in deze tijd van krimp een hele uitdaging. De Werkgroep Actie Kerkbalans – WAK – is opgericht om de Actie Kerkbalans 2021 voor de gezamenlijke geloofsgemeenschappen voor te bereiden.

Na de terugkoppeling werden er nog woorden van dank en bemoediging toegesproken.
Zo nam Klazien Elfrink het woord om namens de jubilerende KBO-Coevorden
ons allen een hart onder de riem te steken
door een presentje uit te reiken met een bemoedigende tekst.

Paul Steffens, de vicevoorzitter van het parochiebestuur,
maakte gebruik van de gelegenheid om de pastoor namens
het bestuur en de locatieraden te bedanken met een bos bloemen.
Hij was namelijk op 1 september 2020 10 jaar werkzaam in onze vijf geloofsgemeenschappen.
We zijn blij dat hij als drijvende kracht de parochie aanstuurt en
hopen dat hij zich nog lang voor ons mag blijven inzetten.

Voor de dames van het Antoniusgebouw,
die voor de inwendige mens zorgden was er ook een woord van dank.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog nagepraat.

Ada Görtz-Oortmann, secretaris parochiebestuur


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS