Nieuw logo Immanuelparochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 27-02-2019

‘Immanuel’ en Kersttijd - Immanuel betekent God met ons. Immanuel is de naam van de koningszoon die beloofd wordt in het boek Jesaja. Ook in het evangelie van Mattheüs wordt over Immanuel gesproken waar het gaat over de geboorte van Jezus. Immanuel brengt ons in de zogenaamde ´Kerstkring´ die duurt vanaf de eerste Advent tot en met Driekoningen en de Doop des Heren en doorgetrokken kan worden tot het feest van de Opdracht des Heren, Maria Lichtmis.

2 februari - De datum van dit feest is 2 februari, precies veertig dagen na Kerstmis en daarmee veertig dagen na de geboorte van Jezus. Volgens het evangelie van Lukas wordt de Heer Jezus op deze dag door de H. Maria en de H. Jozef naar de tempel in Jeruzalem gebracht waar zij de oude Simeon en de bejaarde Anna ontmoeten. Simeon profeteert dat door dit Kind ‘een licht over de volken’ zal opgaan. 2 februari kan in de loop van de tijd steeds meer de dag worden waarop vijf katholieke geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe vieren één Immanuelparochie te zijn. 

Evangelie – Lucas 2, 22-40.
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: „Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël." Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: „Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord." Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.

 

Kruis – De Heer Jezus is volgens de oude Simeon gekomen tot ‘val of opstanding van velen’, ‘tot een teken dat weersproken wordt’. Het rode kruis helemaal links in het logo verwijst daarnaar.
Sterren - In het logo zijn vijf vijfpuntige sterren te zien. Sterren associëren we met Kerstmis, de wijzen uit het oosten en daarmee met de Kerstkring. Vijfpuntige sterren zijn ook te zien in de vlag van de provincie Drenthe.  In het logo verwijzen de sterren naar de vijf geloofsgemeenschappen binnen de Immanuelparochie. De sterren zijn min of meer horizontaal geordend omdat onze geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe langs de (horizontale) grens met Duitsland gelegen zijn. Kortom, in het logo is de plek van iedere ster  topografisch of geografisch bepaald. Helemaal rechts (in het oosten) Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen, in het midden Schoonebeek, en helemaal links (in het westen) Steenwijksmoer en Coevorden.
Kleur geel - De sterren zijn geel gekleurd omdat het de roeping van de gelovigen is om als sterren licht in de duisternis te verspreiden.  Jezus zegt niet alleen van zichzelf: ‘Ik ben het licht der wereld’, Jezus zegt ook tot zijn leerlingen; ‘Jullie zijn het licht der wereld’ . Met enige (vrome) fantasie kunnen in de vijf sterren ook de hoofdpersonen van het evangelie van Maria Lichtmis worden herkend.
Blauwe streep - De streep onder de naam Immanuel is blauw gekleurd. Blauw kan verwijzen naar de kleur van de hemel waaraan de sterren schijnen. Blauw kan ook verwijzen naar de kleur van (doop)water dat ons verbindt. Water dat te vinden is in de Beek die van Nieuw-Schoonebeek in het oosten langs de grens via Schoonebeek richting Coevorden in het westen stroomt en zo de vijf geloofsgemeenschappen met elkaar verbindt.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS