Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 12-12-2022

Franciscus nieuws

VERANDERING MET BETREKKING TOT DE COLLECTE

In onze kerk zijn we gewend om twee collectes te houden. Daarnaast wordt er incidenteel nog een deurcollecte gehouden voor bijvoorbeeld de missie of de vastenactie.

Vanaf 1 januari jl. is dit veranderd. Voor alle vijf locaties van de parochie Immanuel zijn de collectes gelijk getrokken. Voor Steenwijksmoer betekent dit dat er in de meeste gevallen nog maar één collecte plaatsvindt in de viering. Mocht er toch nog een extra collecte zijn, dan is er nog een tweede collecte. De deurcollectes komen hiermee definitief te vervallen.

NIEUWE VOORZITTER LOCATIERAAD

In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen dat Jo Assen per 1 januari is gestopt als voorzitter van de locatieraad. Daarnaast deden we een oproep voor nieuwe mensen voor de locatieraad. We zijn verheugd dat Joost Melenhorst bereid is gevonden om de taak van voorzitter van de locatieraad op zich te nemen. Joost is per januari gestopt met het bestuur van de parochie Immanuel. Dit maakte de weg vrij om hem te vragen en gelukkig heeft hij toegestemd. Joost is al vele jaren betrokken bij onze kerk en heeft onder andere het archief en de administratie van het kerkhof volledig gedigitaliseerd opgezet. Ook in de totstandkoming van de nieuwe Inloop heeft Joost een groot aandeel geleverd. Daarnaast heeft hij vijf jaar zitting gehad in het bestuur van Immanuel met als aandachtspunt de begraafplaatsen. We wensen Joost heel veel succes en plezier toe bij de locatieraad.

Daarmee is de functie van voorzitter vervuld. We blijven echter op zoek naar nieuwe mensen voor de locatieraad. Vele handen maken licht werk. We vergaderen als locatieraad iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur. Qua tijdsinvestering en vergaderen valt dit mee en we hopen dat we in 2023 nieuwe mensen mogen begroeten

 

FEEST CAECILIAKOOR

Na een lange periode hebben we op 20 november het Caeciliafeest weer gevierd. Om 11 uur hebben we in de H. Mis gezongen. Willie Plas heeft het koor begeleid op het orgel. Daarna was er een samenzijn in het Dorpshuis.

In de coronatijd zijn er jubilarissen geweest. We maakten dan ook van deze gelegenheid gebruik om hier aandacht aan te schenken.

  • Narda Bosman-Soppe is maar liefst 60 jaar koorlid.
  • Mans Meijerink is 50 jaar koorlid,
  • Trees Scholten is 25 jaar koorlid en
  • Willie Plas is 25 jaar organist geweest.

Pastoor Buit heeft de onderscheidingen opgespeld en er was een oorkonde en een bloemetje voor de jubilarissen.

Mans heeft na al die jaren bedankt als koorlid en Willie stopt als organist.

Hartelijk dank voor jullie inzet al die jaren.

We mogen vier nieuwe koorzangers verwelkomen en een zangeres. Van harte welkom bij ons koor.

Wouter v. Voorst en Jan Kamphuis zijn onze invalorganisten.

Het was een gezellige dag en het heeft ons goed gedaan weer een samen te kunnen zijn.

secr. Caeciliakoor

 

HUISZEGEN 2023

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u bijgaand een huiszegen aan, welke achter in de kerk liggen, de sticker kunt u boven de deur van uw woning of huiskamer hangen. Deze huiszegen is al gezegend. 

Er zijn verschillende betekenissen voor deze huiszegen.

De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.  

Maar de letters betekenen meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”: “Christus zegene dit huis”.  

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana.  

Cana Magi Baptisma 

Ook wijzen de letters naar feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).  

In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, wordt de huiszegen met krijt boven de voordeurpost geschreven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deurpost geschreven: 

Dan wordt met wierook en het Driekoningenwater elk vertrek besprenkeld en een zegen uitgesproken. Indien mogelijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin. 

 

 

Gebed: 

U, God, almachtige Vader, 

smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goeds te verrijken;

geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, 

en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. 

Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. 

Door Christus onze Heer.  Amen.     


Actie Kerkbalans – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de kerk om geld / inkomsten te werven. Inkomsten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we de deuren van de kerk open kunnen houden.

We willen iedereen die in 2022 financieel heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans hartelijk danken voor de bijdrage. Ook willen we de vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald nogmaals hartelijk danken. Zonder uw inzet was het niet gelukt.

Dit jaar zal net als de vorige twee jaar deze actie niet in januari maar weer in mei plaatsvinden. Mogen we ook dan weer rekenen op uw inzet en financiële bijdrage die wordt gebruikt voor uw eigen geloofsgemeenschap?

Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk!

 

Eerste ouderavond Vormsel – donderdag 9 februari

Na het vertrek van diaken Frans Wielens hebben we even pas op de plaats moeten maken voor wat betreft de voorbereidingen op het Vormsel in 2023. Met de komst van diaken Niek Nijhuis kunnen we verdere stappen ondernemen. Als Immanuelparochie hebben we in meerdere vieringen kunnen kennismaken met diaken Nijhuis, per 1 januari 2023 zal hij zijn werkzaamheden voor de Immanuelparochie opstarten. De voorbereidingen op het sacrament van het Heilig Vormsel is een van de taken van diaken Nijhuis. Hij zal samen met Ina Exel en Dea Belt de voorbereidingen op het Vormsel verzorgen. 

In september hebben we getracht te inventariseren welke kinderen willen meedoen met de voorbereidingen op het sacrament van het Heilig Vormsel. Nu kunnen we een datum doorgeven voor de eerste ouderavond voor het Vormsel. 

De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 9 februari 2023 om 20.00 uur in het Sint Antoniusgebouw achter de H. Willibrorduskerk in Coevorden.

De uitnodigingen voor de ouderavond zijn inmiddels verstuurd. Hebt u geen uitnodiging ontvangen maar zit uw kind in groep 8 van de basisschool en wil uw kind meedoen met de voorbereidingen neem dan even contact op met

Ina Exel  inaexel@gmail.com  of met pastoor Bernard Buit, tel. 0524 – 211 096 of bjjbuit70@gmail.com

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2023 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS