Nieuws van Pastoor Tjepkema

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-12-2020

BERICHT VANUIT HEERENVEEN 

Juni 2021

Dierbare parochianen van de Immanuelparochie,

Van harte wil ik u feliciteren met de installatie van uw nieuwe pastoor, Bernard Buit, op zaterdag 12 juni 2021 in de H. Willibrorduskerk te Coevorden. De installatie vindt kortom plaats op de vooravond van het feest van de H. Antonius van Padua (13 juni). Drie jaar geleden werd op dezelfde datum de eerste steen gelegd van het Sint Antoniusgebouw. Dit door vrijwilligers tot stand gekomen gebouw is een symbool van de vitaliteit van de vijf geloofsgemeenschappen binnen deze parochie: samen de schouders eronder, handen vouwen en handen uit de mouwen, goede moed houden ook als alles tegenzit, tegen de stroom in zwemmen, blijven bidden, geloven, hopen en liefhebben.

Tien en een half jaar heb ik werkzaam mogen zijn in deze regio. Bij de eerste afscheidsviering mocht ik een stick met twee uur durende filmpjes in ontvangst nemen. Tijdens de daarop volgende afscheidsvieringen in februari 2021 kreeg ik bovendien nog vijf fotoboeken met herinneringen aan Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer. Op Tweede Pinksterdag (23 mei 2021) kwamen daar nog een twee fotoboeken bij met herinneringen aan ‘bovenplaatselijke’ activiteiten (onder ander bedevaarten naar Kevelaer, Heede en Rome). Op die dag waren namelijk leden van uw parochiebestuur, diaken Frans Wielens en hun partners bij mij op bezoek in Heerenveen om onder andere tijdens een feestelijke eucharistieviering mijn tienjarig priesterjubileum te vieren.

Graag wil ik u nogmaals danken voor de geschenken en de gouden jaren die ik in Zuidoost-Drenthe heb mogen beleven. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger met veel plezier in deze regio zijn priesterlijk dienstwerk zal kunnen gaan doen in nauwe samenwerking met zijn door mij zeer gewaardeerde collega, diaken Frans Wielens. Graag beveel ik hen beiden aan in uw gebeden.

Geloofd zij Jezus Christus, in alle eeuwigheid.

Pastoor Tjitze Titus Tjepkema

 

Februari 2021:

Dierbare parochianen,

De eerste twee weken van februari 2021 zijn voor mij onvergetelijk geworden. Zeven indrukwekkende afscheidsvieringen op een rij. Te beginnen de H. Mis op het feest van ‘Maria Lichtmis’, dinsdag 2 februari jl., in de H. Willibrorduskerk te Coevorden met de leden van het parochiebestuur en de locatieraden. Ik heb mijn hart opgehaald aan de viering en zeer zeker ook aan de toespraken van mijn collega, diaken Frans Wielens, en van Paul Steffens, vicevoorzitter van het parochiebestuur. Met dankbaarheid mocht ik een kunstwerk vol symboliek in ontvangst nemen dat door Marieke Geerlings is gemaakt. Bovendien heb ik een stick ontvangen met talloze door parochianen aangedragen korte filmpjes die ik in alle rust met familie en vrienden van plan ben heel aandachtig te gaan bekijken.

Daarna op een rij: afscheidsvieringen in Nieuw-Schoonebeek, Steenwijksmoer, Coevorden, de kapel van St. Franciscus, Weiteveen en Schoonebeek. De vijf geloofsgemeenschappen hadden allemaal een prachtig fotoboek gemaakt waarvan steeds ook een exemplaar is gemaakt om door de parochianen ingekeken te worden. Ik wil u daartoe stimuleren. Om goede moed te houden voor de toekomst is het heilzaam om de zegeningen van de afgelopen jaren in herinnering te roepen. De toespraken van Harry Huser, Jo Assen, Herman Benes, Jo Nijenstein, Jelle Lijklema, de voorzitters van de locatieraden hebben mij zeer goed gedaan. Dat geldt ook voor de vele kaarten en enveloppen met inhoud. En niet te vergeten: de grote mand met lekkernijen en de vele flessen en flesjes met heerlijke drankjes.

Ik ben ondertussen verhuisd van de pastorie aan de Sint Jansstraat naar de pastorie naast de parochiekerk van Heerenveen. Het huis wordt langzaam maar zeker een gezellige woning maar er is de komende weken nog veel werk te verzetten. Daarom wil ik u vragen met bezoekjes aan de Crackstraat 13 te wachten tot na Pinksteren. Daarna bent u zeer zeker welkom. Wel van te voren even mailen (tjepk090@planet.nl) of bellen 06 – 11 273 673.

In de HH. Petrus en Paulusparochie ben ik begonnen met kennismaken. Ik maak een beweging van het zuiden naar het noorden, dat wil zeggen van Frederiksoord via Steggerda en Wolvega naar Heerenveen, van de in aantal kleinste geloofsgemeenschap naar de in aantal grootste geloofsgemeenschap. De eerste contacten zijn ronduit hartelijk en weldadig.

Tenslotte wil ik u van harte gelukwensen met de benoeming van Bernard Buit, één van mijn priestercollega’s, tot nieuwe pastoor van de Immanuelparochie. Ik wil u verzoeken voor hem te bidden en dat te blijven doen zoals u dat ook voor diaken Frans Wielens en mij hebt gedaan de afgelopen jaren. Eerst de handen vouwen, daarna de handen uit de mouwen. Graag sluit ik deze groet af met de woorden die ik steeds gebruikt heb aan het einde van de overwegingen:

‘Geloofd zij Jezus Christus, in alle eeuwigheid. Amen.’  

Pastoor Tjitze T. Tjepkema

 

 

Coevorden, 11 december 2020

Dierbare parochianen van de Immanuel-parochie,

Het zal u niet ontgaan zijn hoezeer ik de afgelopen jaren met veel plezier
mijn pastorale dienstwerk heb mogen doen in Zuidoost-Drenthe.
Eerst als kandidaat-priester, vervolgens als diaken,
daarna als parochie-vicaris en tenslotte vanaf 1 januari 2018 als pastoor.
Vanaf het eerste begin heb ik me hier thuis en op mijn gemak gevoeld.
De gemoedelijkheid in de onderlinge omgang,
de grote bijna vanzelfsprekende en vreugdevolle inzet
van tientallen vrijwilligers en de goede samenwerking met mijn collega’s,
priester-assistent Dominicus Ketelaar, pastoraal werker José Lange
en diaken Frans Wielens hebben mij zeer goed gedaan.
We zijn langzaam maar zeker van vijf zelfstandige en samenwerkende parochies
uitgegroeid tot één levendige parochie met vijf geloofsgemeenschappen.
Mgr. Van den Hout en zijn staf ben ik dankbaar dat ze mijn wens hebben gehonoreerd
om langer dan gebruikelijk in een eerste parochie werkzaam te mogen zijn.

De afgelopen tien jaar mocht ik meer dan 200 kinderen en volwassenen
door het H. Doopsel opnemen in de gemeenschap van de Kerk,
meer dan 330 kinderen begeleiden op hun weg naar de Eerste Heilige Communie,
aanwezig zijn bij meer dan 30 huwelijkssluitingen,
meer dan 270 zieken en stervenden ‘bedienen’ en
280 keer voorgaan in een uitvaartviering.
Gods onmisbare genade heeft mogelijk gemaakt
wat mij onmogelijk leek toen ik mijn dienstwerk begon.

Door het vertrek van enige priesters uit ons bisdom –
om uiteenlopende redenen – is er in betrekkelijk korte tijd
een situatie ontstaan die onze bisschop aanleiding heeft gegeven
om een beroep op mij te doen en om een nieuwe benoeming te aanvaarden.
Ik heb gemeend er goed aan te doen op het verzoek in te gaan en
zodoende aan mijn bij de wijding uitgesproken belofte van gehoorzaamheid gestalte te geven.

Met ingang van 1 maart 2021 heeft de bisschop mij benoemd tot pastoor
van de parochie HH. Petrus en Paulus (Heerenveen, Steggerda, Wolvega en Frederiksoord).
De drie paters Spiritijnen die deze parochie de afgelopen vijf jaar hebben gediend,
keren eind december weer terug naar de gemeenschappen
die hen hebben uitgezonden om in ons noordelijk bisdom werkzaam te zijn.
Voor de Immanuelparochie zal na mijn vertrek pastorale assistentie worden gezocht

Mijn wens en gebed is dat we de talloze zegenrijke ervaringen
van de afgelopen jaren in onze herinnering zullen koesteren en
dat ze ons motiveren om moedig en hoopvol voort te gaan op de ingeslagen weg.
Voor hetgeen ik – bewust of onbewust - tekort geschoten ben jegens u, vraag ik u om vergeving.
Graag wend ik mij samen met u tot Degene die ik met vallen en opstaan heb geprobeerd te dienen:

Geloofd zij Jezus Christus – in alle eeuwigheid.

Pastoor Tjitze Titus Tjepkema


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS