Verklaring Nederlandse bisschoppen over maatregelen seksueel misbruik

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 12-09-2018

Na de recente publiciteit over misbruik door priesters en religieuzen in de Verenigde Staten hebben de Nederlandse bisschoppen 10 september jl. een verklaring uitgegeven over hun aanpak van deze zaak in Nederland. Allereerst delen ze ‘de pijn en schaamte’ die gelovigen opnieuw ervaren over het leed dat slachtoffers is aangedaan door verantwoordelijke geestelijken. ‘’Vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er alles aan doen een veilige plek te zijn (…)’’ aldus de bisschoppen. Het roept de vraag op welke aanpak de kerk in ons land heeft gevolgd en welke maatregelen voor een ‘veilige plek’ zijn genomen.  

Onderzoek & maatregelen

De Verklaring gaat in op het onderzoek uitgevoerd door de onafhankelijke Commissie Deetman.  Dat leidde in 2011 tot erkenning, hulp en(financiële)  genoegdoening door de kerk voor slachtoffers. Vervolgens worden alle preventieve maatregelen geschetst.  Er is een gedragscode Pastoraat  vastgesteld voor pastorale teams en anderen die in het pastoraat actief zijn. De eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geldt voor geestelijken en sommige groepen vrijwilligers in de kerk. Bij de overgang naar een ander bisdom of religieuze instelling is er een verplicht antecedentenonderzoek onder priesters, diakens en pastoraal werkers. Handhaving van de Gedragscode gebeurt met een centraal Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, een onafhankelijke Klachtencommissie en vertrouwenspersonen per bisdom. Daarbij geldt als hoofdregel: ‘’Bij klachten over seksueel misbruik onder verantwoordelijkheid van een bisschop of hogere overste wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en worden adequate maatregelen getroffen tegen de aangeklaagde.’’ 

Rapport Vaticaan

Onafhankelijk klachtenonderzoek, transparantie en respect voor slachtoffers zijn leidend bij deze aanpak door de Nederlandse RK kerk.  Op 20 augustus 2018 heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een Engelse vertaling van het Eindrapport van de Stichting Beheer & Toezicht naar het Vaticaan gestuurd: ‘Reporting Centre Sexual Abuse within the Roman Catholic Church in the Netherlands: Report on activities 2011-2018’.  Meer bekendheid met de Nederlandse aanpak kan misschien elders in de kerk van dienst zijn. 

De bisschoppen roepen gelovigen op ‘’niet ontmoedigd te raken, maar om onze schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel voor de slachtoffers.’’

Volledige Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: zie de website van de Nederlandse kerkprovincie, www.rkkerk.nl.     


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS