Immanuel nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-09-2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

U hebt vast al via de media vernomen, dat er veel te doen is rondom de bescherming van uw persoonsgegevens, vanwege de invoering van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei jl. is ingegaan. Nu neemt deze wet binnen de kerk een bijzondere positie in. Binnen de Katholieke Kerk in Nederland waren er al regels om de persoonlijke gegevens te beschermen. Ze werden vastgelegd in het  Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit januari 2006 en vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R-K. Kerkprovincie). Voor de R.-K. Kerk kan dit reglement als basis dienen en worden aangepast conform de nieuwe vereisten in de AVG. Deze aanpassingen gebeuren in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Binnen het reglement van de kerk zijn er al meerdere stappen ondernomen om helemaal te voldoen aan de nieuwe wet. Het doel van de nieuwe AVG is uw persoonsgegevens nog beter te beschermen door ze alleen te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. De ledenadministraties van de R.-K. Kerk zijn ondergebracht in een optimaal beveiligd registratiesysteem (SILA). U kon in het verleden en kunt in het heden bezwaar maken tegen het feit dat uw gegevens in dit systeem zijn ondergebracht. Daarnaast is het belangrijk dat u altijd inzage kunt krijgen hoe u geregistreerd staat.

In onze parochiebladen staat steeds aangeven hoe u de ledenadministratie kunt bereiken en tot wie u zich kunt wenden met een verzoek, vraag of opmerking met betrekking tot de kerkelijke activiteiten. Daartoe staan de namen, adressen en telefoonnummers van een aantal contactpersonen altijd in de parochiebladen vermeld. Om te voorkomen dat mensen buiten parochie ongewenst en ongevraagd gebruik maken van deze gegevens, is besloten de parochiebladen gericht onder de leden te verspreiden. Daarom liggen ze nu bijvoorbeeld ook niet meer achter in de kerk. Extra exemplaren kunt u echter te allen tijde verkrijgen via de parochieadministraties of in de sacristie bij de kosters of de pastores.

Het proces ‘bescherming persoonsgegevens’ is nog steeds in ontwikkeling, doordat de stroom aan informatie steeds meer toeneemt. Het is van belang om scherp te blijven. Daarom heeft het bisdom informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn de parochies uitvoerig op de hoogte gebracht van het uitgezette beleid. Meer informatie over de manier waarop de R.-K. Kerk omgaat met uw persoonsgegevens kunt u vinden op de website www.rkkerk.nl.

In een van de vorige parochiebladen (eind juni-begin juli 2018) is al iets verteld over de gevolgen van de nieuwe wet ‘bescherming persoonsgegevens’, de AVG. In dit parochieblad bieden wij aanvullende informatie.

Ook bij het maken van foto’s of films wordt in onze parochiekerken zorgvuldig met uw privacy omgegaan. Daarom is fotograferen of filmen door willekeurige kerkgangers tijdens de ‘normale’ liturgische vieringen verboden. Bij speciale gelegenheden, zoals de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel of een jubileum, wordt het filmen of fotograferen alleen aan één of twee personen toegestaan. Voortaan zal gevraagd worden of degenen die duidelijk herkenbaar op beeld komen, daartoe toestemming geven. Geeft men aan niet in beeld te willen komen, dan wordt men verzocht te gaan zitten op bepaalde plaatsen waar geen beeldopnames worden gemaakt.

Voor wat betreft de automatisering binnen de parochie verandert er in de loop van dit jaar nog het een en ander. De financiële boekhouding zal worden gevoerd in Exact-online, voor de ledenadministratie en de kerkhofadministratie wordt gebruikt gemaakt van DocBase. De vrijwilligers binnen de parochie die werken met deze programma’s worden extra gecontroleerd op hun integriteit door middel van het inleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook wordt aan hen expliciet gevraagd zuiver met uw gegevens om te gaan.

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur,

Ada Görtz

 

MEENEMEN H. HOSTIE

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet - tussen twee haakjes - een pixus.

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij de pastores. Ook stellen de pastores het op prijs, dat er een lijst wordt samengesteld met de namen van de parochianen die de Heilige Communie meenemen voor iemand thuis.

Het pastoresteam

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS