Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 25-09-2017

PAROCHIENIEUWS

 

Pastor Gerard Lukassen

Het is goed een herinnering te bewaren aan het leven van pater Gerard Lukassen sma

Hij werd geboren in Groningen op 1 september 1929.

Hij werd lid van de Sociëteit Afrikaanse Missiën voor het leven op 15 juli 1955.

Hij werd priester gewijd op 16 juli 1956.

Hij overleed in het sma-missiehuis te Cadier en Keer op 7 oktober 2017.

Wij hebben hem begraven op 13 oktober 2017 op het missionarissenkerkhof nabij het missiehuis.

Op 6 februari 2006 schreef Gerard: "Wanneer u deze woorden leest heb ik dit aardse leven beëindigd."

Hij wil met ons iets delen.Hij vertrouwt erop dat God in zijn eindeloze liefde en barmhartigheid hem een plaats geeft die Jezus voor ons heeft bereid. Hij ziet zijn leven als een antwoord op de oproep van de Heer: "Kom en volg mij." Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor alle fijne, gelukkige ogenblikken met zijn familie en voor al die momenten wanneer hij iets kon betekenen voor anderen, voor het samen vieren in de kerk en zelfs in de open lucht onder een boom. Hij bidt dat zijn werk veelvuldig vrucht mag dragen.

Gerard werkte vele jaren in Ghana. Terug in Nederland was hij werkzaam in verschillende parochies, vooral in Coevorden. We herinneren ons hem als een harde werker die alles voor de mensen wilde betekenen. Toen hij zich in het missiehuis in Cadier en Keer terugtrok voor zijn welverdiende rust, bleef hij nog steeds zijn pastorale diensten aanbieden in de omgeving. Zijn confraters hebben hem geholpen in zijn beslissing het werk neer te leggen. We zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet.

(tekst van het bidprentje)

Pater Gerard Lukassen sma,

Zeker tweehonderd Coevordense en Steenwijksmoerse parochianen woonden dinsdag 10 oktober de requiemmis bij die in de Sint Willibrorduskerk voor hem gelezen werd. Hij was hun pastoor tot zijn tachtigste verjaardag, die niet nèrgens maar steeds èrgens thuis was. Thuis in zijn geboorteplaats Groningen, op het seminarie in Cadier en Keer, in de missie in Ghana (27 jaar), in Coevorden (25 jaar) waarvan 20 jaar in Steenwijksmoer.

We herinneren ons pastoor Lukassen als zeer betrokken, humorvol en praktisch. Hij zette zich met hart en ziel in voor zijn parochianen en was daarin heel toegankelijk en plichtsgetrouw. Ook na zijn emeritaat bleef hij betrokken en was hij bij hoogtepunten aanwezig. 

In de uitvaartmis in de kapel van het missiehuis in Cadier en Keer zei pater Frans Mulders, dat pater Gerard graag wilde, dat het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen zou worden, omdat het zo’n beetje de leidraad voor zijn leven weergeeft. Hij citeerde zijn confrater Gerard: “De twee leerlingen zijn in hun verwachtingen teleurgesteld. Wanneer ze samen verder lopen, legt de ‘vreemdeling’ uit, dat de Christus dit alles moest ondergaan. Aan het eind van de reis nodigen ze hem uit bij hen de maaltijd te nemen en bij hen de nacht door te brengen. Dan herkennen ze de verrezen Heer bij het breken van het brood. De Heer uitnodigen in je leven, Hem deelgenoot maken van je wel en wee, dat is het motto van mijn leven geweest.” 

Emmaüsganger Gerard Lukassen kreeg bij zijn vijftigjarig priesterfeest van de parochies van Coevorden en Steenwijksmoer een uniek cadeau: een door Huub Linssen vervaardigde icoon waarop een zeer eigentijdse weergave van dit evangelieverhaal afgebeeld is, tekenend voor zijn priesterleven. Wij denken in dankbaarheid en met groot respect terug aan hetgeen hij voor onze parochie heeft betekend.

GEWIJZIGDE TIJDEN VIERINGEN KERST

Gewoonlijk vinden de vieringen bij ons in de kerk ’s morgens om 11 uur plaats. Met Kerstmis zijn er aangepaste tijden.

Kerstavond 24 december is de viering om 20.00 uur

Eerste Kerstdag 25 december is de viering om 10.00 uur

Noteer het in uw agenda.

 

“DOE MEE VIERINGEN”

Tijdens de Adventszondagen 3 december, 10 en 17 december wordt met behulp van de kinderen de kerststal elke zondag een beetje meer ingericht.

Kerst komt dan elke week dichterbij!

We nodigen jullie van harte uit hier aan mee te doen!

 

Kerststal van de Advent tot en met Driekoningen

Tot nu toe is er in alle vijf parochies een strikt onderscheid geweest tussen de tijd van de Advent en de Kersttijd (kerstnacht tot en met Driekoningen/Doop des Heren). In de Advent worden er geen kerstliederen gezongen en de kerststal wordt kort voor Kerstmis opgebouwd. Om een aantal redenen stellen wij als pastores voor om dit jaar voor één keer van deze goede traditie af te wijken wat het opbouwen van de Kerststal betreft. Waarom is dat?

De Adventstijd duurt allereerst in 2017 eigenlijk maar drie weken omdat de vierde adventzondag op 24 december valt en het ’s avonds al kerstavond en kerstnacht is. Verder leeft in een aantal parochies het verlangen om de kerststal en alles wat er in en om heen te zien is, wat langer te kunnen bewonderen dan nu het geval is. Als er op de zondag na Kerstmis en met Oud en Nieuw geen vieringen in een plaatselijke geloofsgemeenschap zijn, is de kerststal alleen te zien met kerstnacht, kerstmorgen en met Driekoningen. Voorts viert in sommige parochies de plaatselijke katholieke basisschool Kerstmis in de kerk. Meestal in de week voor Kerstmis of nog iets eerder. Het is voor de leerlingen dan heel mooi om in elk geval een deel van de kerststal al te zien. Tenslotte kwamen wij als pastores in de parochie van Twist - net over de grens in Duitsland - op het idee om de kerststal langzaam maar zeker op te bouwen tijdens de Advent tot en met Driekoningen. Door het langzaam maar zeker opbouwen en veranderen wordt de kerststal minder statisch en gaat leven. Laat u de komende weken verrassen.

De pastores.

VERKOOP PASTORIE

Wellicht is het u opgevallen dat er weer licht brand in de pastorie aan de Kerkweg.

Dit betekent dat er nieuwe bewoners zijn. Daarom zijn we blij u te kunnen mededelen dat de pastorie verkocht is. Op 3 oktober heeft de overdracht plaatsgevonden en inmiddels hebben de nieuwe bewoners hun intrek genomen.

We wensen hun allen heel veel geluk en plezier in Steenwijksmoer en we hopen dat ze zich er snel thuis zullen voelen.

 

BEZOEK BISSCHOP VAN DEN HOUT

Om kennis te maken met de parochies en de parochianen brengt onze bisschop, mgr. Van den Hout, een bezoek aan alle parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden; dinsdag 17 oktober 2017 werden de parochies in ons samenwerkingsverband Immanuel bezocht.

’s Morgens werd de bisschop in de Nicolaaskerk in Schoonebeek muzikaal verwelkomd door de Midwinterhoorngroep ‘Schonebecker Blaosers’, de pastores, de vicevoorzitter van de stuurgroep en een afvaardiging uit diverse parochies. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de basisschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek. Directeur Ben Gustin vertelde over de school en de Stichting Catent, waar de katholieke basisscholen in ons samenwerkingsverband onder vallen. Het blijkt dat de katholieke basisscholen de parochies jaren geleden zijn voorgegaan in samenwerking. Leerlingen van de combinatiegroep 7/8 konden de bisschop vragen stellen. Hij vertelde over zijn werk, maar stelde ook vragen aan de kinderen.

In dagcentrum ‘De Beek’ werd samen met de cliënten gegeten. De bisschop, pastor Tjepkema en diaken Wielens praatten tijdens de maaltijd met de mensen die het bezoek van de bisschop zeer op prijs stelden.

In het middagprogramma was Weiteveen aan de beurt. Een groepje parochianen verwelkomde de bisschop en na een kijkje in de kerk werd een bezoek gebracht aan het kerkhof. De diefstal van het tabernakel en de historisch bepaalde plaats van het kerkhof werden belicht. Aansluitend werd door ‘Prolander’ de mogelijkheid geboden een bezoek te brengen aan de in aanbouw zijnde schaapskooi. Wandelend door het Bargerveen werd het bezoek aan Weiteveen afgesloten.

De gerestaureerde kerk in Steenwijksmoer stond vervolgens op het programma; de afgeronde restauratie en het nieuwe project, het terugplaatsen van glas-in-loodramen, werden toegelicht. In een geanimeerd gesprek werd bisschop Van den Hout op de hoogte gebracht van alle perikelen rondom de restauratie. Daarna zijn we het in de kerk ook gaan bekijken.

Van de kathedraal van Zuidoost-Drenthe vertrok men naar de kapel van zorgcentrum Sint-Franciscus, waar de bisschop deelnam aan het rozenkransgebed en het avondgebed.

Om 19.00 uur werd de dag samen met veel parochianen uit de vijf parochies afgesloten tijdens een eucharistieviering in de Willibrorduskerk in Coevorden. De bisschop vertelde in zijn overweging over zijn band met de patronen van de vijf parochies.

·      Willibrordus is ook de patroon van de kerk in zijn geboortedorp en zijn diakenwijding vond plaats op het feest van Willibrordus.

·      Franciscus is de patroon van de parochies in de Bommelerwaard waar mgr. Van den Hout bijna acht jaar pastoor mocht zijn. 

·      Maria, O.L.V. Koningin van de Vrede: de band met haar is zo vanzelfsprekend, dat het geen verdere toelichting nodig heeft.

·      Het verhaal Bonifatius is algemeen bekend in de Nederlandse kerkprovincie.

·      Tot slot Nicolaas, de heilige met wie ieder van ons een band heeft. Als je wat meer over hem weet, mag je dit niet delen met je jongere broertjes of zusjes.

Na de viering was er gelegenheid om kort kennis te maken met de bisschop en hem de hand te drukken. In een informeel samenzijn met bestuursleden van de vijf parochies werd de mooie dag, waarop elke parochie aan bod kwam, afgesloten.

 

Kerstzangdienst - PLUS

De Raad van Kerken, van de voormalige gemeente Schoonebeek, nodigt u uit voor een “Kerstzangdienst – PLUS” op zondag 17 december om 14.00 uur in de R.-K. Kerk van de H. Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek.

Medewerking aan deze middag wordt verleend door diaken F. Wielens, dominee J. Hermes, het koor ‘Vocation’ uit Sleen en muziekvereniging ‘Cresendo’ uit Schoonebeek.

Noteer deze datum alvast. Verdere informatie leest u op de website en in het volgende parochieblad

 

GEDOOPT:

Op zondagmiddag 24 september kwamen Edwin Soppe en Joyce Soppe-Mittendorff om drie uur naar de kerk om hun dochter Elsa Theresia Maria te laten dopen.

Het werd een intieme viering waarbij Elsa met grote ogen rondkeek en haar zusje Lieke enthousiast mee ging helpen bij het wijden van het doopwater en het toedienen van het H. Doopsel. Met een grote familie-schaar rondom dit jonge gezin werd het een vrolijke viering

waarbij veel gezongen werd.

Wij feliciteren de gelukkige ouders met Elsa en hopen dat zij zich geborgen mag voelen in onze parochiegemeenschap.

- - - - - - - - - - - - -

OVERLEDEN

Op dinsdag 17 oktober is Maria Schulenberg-Bakker in zorginstelling Aleida Kramer overleden. Marie Schulenberg-Bakker is getrouwd geweest met Bertus Schulenberg. Samen hebben ze op verschillende plekjes in Steenwijksmoer gewoond. De laatste jaren aan de Veenschapsweg. Marie Schulenberg-Bakker zorgde met veel liefde voor haar gezin en vond het haar taak dat het huis er opgeruimd uitzag. Ze hield veel van bloemen en van de natuur. Een speciaal schilderij in Aleida Kramer (waar ze de laatste twee jaar heeft gewoond) waarop een kleurrijk geheel aan bloemen stond, vond ze prachtig. Dat is verwerkt in haar kaart en gedachtenisprentje. In de vroege morgen van 17 oktober is ze ingeslapen en op vrijdag 20 oktober hebben we haar in een plechtige viering ten uitvaart herdacht en haar naast haar man op ons parochiekerkhof begraven.

Marie Schulenberg-Bakker is 92 jaar geworden.

 

Wij bidden om kracht en troost voor hen die achterblijven.

 

VVS

Op 14 november hebben we een modeshow

op 12 december een muziekquiz

Bede avonden beginnen om 20.00 uur in De Schalm

 

Kerstinzamelingsactie 2017

in samenwerking met de Voedselbank

“Laat uw hart spreken en geef gul!

..… want God houdt van een blijmoedige gever.” (Kor. 2: 9-7)

Na het grote succes van de inzamelingsactie van voorgaande jaren, waarin onze parochiegemeenschap zich van haar goedgeefse kant heeft laten zien, willen wij ook dit jaar weer een beroep doen op uw gulheid. Ook dit jaar werken wij weer samen met de Voedselbank. De mensen van de Voedselbank weten immers het beste waar behoefte aan is.

De manier waarop we gaan inzamelen, is net als vorig jaar en we delen de inmiddels bekende boodschappenlijst uit. In de weekenden 25/26 november en 2/3 december worden deze lijstjes bij het uitgaan van de viering uitgedeeld; tot en met 17 december kunt u dan uw bijdrage inleveren. Daarvoor zullen dozen achter in de kerk worden geplaatst; ook kunt u boodschappen afgeven bij de administratie, inloop of secretariaat in uw eigen parochie.

Alle ingezamelde producten worden maandag 18 december opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank. Op deze manier kunnen we samen gehoor geven aan de boodschap van het evangelie waarin naastenliefde en barmhartigheid centraal staan.

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

PCI en VOM-groep Immanuel

(Parochiële Caritas Instelling en Vrede Ontwikkeling en Missie)

Boodschappenlijst

pasta

rijst

blikgroente

blikken vlees

houdbare zuivel

koffie / thee

koffiemelk

suiker

 

wasmiddelen

schoonmaakmiddelen

mix of saus voor pasta

ranja

houdbaar broodbeleg

olijfolie

bakboter

mayonaise / mosterd

babymelkpoeder

w.c.-papier

luiers (1 t/m 6)

scheermesjes

shampoo

deodorant

tandpasta

tandenborstels

maandverband

 

Natuurlijk mag u er ook iets lekkers voor de feestdagen bij doen.

 

KLEDINGINZAMELING

Dank!

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op woensdag 4 oktober is gehouden, heeft in Steenwijksmoer 190 kilo, bij de St. Willibrorduskerk 350 kilo en bij het Verzorgingstehuis Sint Franciscus 250 kilo kleding opgebracht.

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten: kijk op www.samskledingactie.nl .

 

VASTENWANDELING 2018

De jaarlijkse vastenwandeling staat in 2018 gepland op zaterdag 10 maart en zal wederom plaatsvinden in het mooie natuurgebied Bargerveen in en rondom Weiteveen. Noteer de datum alvast! Meer informatie krijgt u t.z.t. via het parochieblad en de website van Immanuel:

www.immanuelparochie.nl . 

 

VORMSEL 2018

Het nieuwe schooljaar is weer gestart.  Zo ook de voorbereidingen voor het vormsel van 2018.

De kinderen die geregistreerd staan bij de parochieadministratie hebben een uitnodigingsbrief gehad om mee te doen met het vormsel in 2018.

Het gaat om kinderen van groep 8 van de basisscholen van Coevorden en omliggende dorpen.

Als uw kind geen brief heeft ontvangen maar wel de Eerste Heilige Communie heeft gedaan en graag gevormd wil worden, kunt u dit melden bij Ina Exel - 0524 525529 - inaexel@gmail.com .

Voor ouders die hun kind aanmelden hier alvast een datum om te noteren:

1e ouderavond: dinsdag 17 oktober 2017 .

We zien u allen graag!

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS